Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-bv6xlPcAaD99OQ7_180x130-0.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-bv6xlPcAaD99OQ7_180x130-0.png'
crop-bv6xlPcAaD99OQ7_180x130-0.png
Wydaje się, że pozycja państw członkowskich spoza strefy euro jest wystarczająco chroniona w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – pisze Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Danuta Hübner.

Parlament Europejski przegłosował wczoraj rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanism – SRM), drugiego filaru europejskiej unii bankowej – pisze deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Pierwszy filar unii bankowej, jednolity mechanizm nadzoru (Single Supervisory Mechanism – SSM), uprawnia organ nadzorczy działający w strukturach Europejskiego Banku Centralnego (European Central Bank), do sprawowania kontroli nad bankami prowadzącymi działalność w strefie euro oraz nad bankami w państwach członkowskich spoza strefy euro, które na zasadzie dobrowolności zdecydowały się na objęcie nadzorem EBC. W chwili obecnej są już w toku działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem w życie SSM jesienią 2014 r.

Fundusz naprawczy 
– kluczowy element

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustala procedury decyzyjne realizowane na szczeblu europejskim umożliwiające podejmowanie natychmiastowego działania w przypadku, gdyby bank lub grupa bankowa znalazła się w trudnej sytuacji. Stwarza także niezbędny fundusz na poziomie europejskim. Całość mechanizmu powstaje dwutorowo.

Po pierwsze, jest to rozporządzenie określające zasady funkcjonowania SRM (uzgodnione wspólnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Radę UE). Po drugie, są to przepisy regulujące funkcjonowanie jednolitego funduszu naprawczego (Single Resolution Fund – SRF) powstającego w drodze porozumienia międzyrządowego (inter-governmental agreement – IGA), z pominięciem bezpośredniego zaangażowania Parlamentu Europejskiego (Parlament uczestniczył w pracach nad IGA w charakterze obserwatora).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SRM jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosuje się we wszystkich państwach członkowskich objętych jednolitym mechanizmem nadzoru. Obejmuje więc banki prowadzące działalność zarówno w strefie euro, jak i w państwach członkowskich spoza tej strefy, które zgodziły się dobrowolnie na objęcie jednolitym nadzorem (tzw. opt-ins).

Kluczowym elementem nowego mechanizmu jest utworzenie jednolitego funduszu naprawczego, tj. rezerwy finansowej powstałej ze składek wniesionych przez sektor bankowy każdego uczestniczącego w mechanizmie państwa członkowskiego.

W ciągu ośmiu lat wielkość funduszu osiągnie poziom co najmniej 1 proc. wartości depozytów gwarantowanych wszystkich banków państw członkowskich objętych SRM, tj. 55 mld euro. Początkowo fundusz będzie podzielony na części odpowiadające składkom wniesionym przez sektory bankowe każdego uczestniczącego państwa członkowskiego z osobna. W dalszej kolejności składki te będą stopniowo uwspólniane, przy czym 40 proc. zasobów finansowych dostępnych w pierwszym roku funkcjonowania funduszu będzie stanowiło część wspólną. Uwzględnia się również możliwość podniesienia składek na fundusz ex post w sytuacji, gdy środki finansowe potrzebne do pokrycia strat okażą się niewystarczające.

Ponadto, aby zapewnić efektywne i dostateczne finansowanie jednolitego funduszu naprawczego, Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji jest upoważniona do kontraktowania alternatywnych źródeł finansowania funduszu, mając na uwadze utrzymanie jego zdolności kredytowej. Dlatego w razie potrzeby będą podejmowane niezbędne działania pozwalające na zwiększenie zdolności kredytowej jednolitego funduszu naprawczego.

Szczegółowe przepisy określające funkcjonowanie SRF, obejmujące również zasady korzystania z powiększonej zdolności kredytowej, będą uregulowane w porozumieniu międzyrządowym. Porozumienie państw członkowskich w sprawie większej zdolności kredytowej powinno być gotowe już wkrótce. (...)

Żródło: rp.pl


bg Image