Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AzSomh274571s1Z.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AzSomh274571s1Z.png'
AzSomh274571s1Z.png
Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie na którym zajmie się między innymi zmianami w systemie emerytalnym, zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czy ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto wiceminister środowiska, Stanisław Gawłowski przedstawi informację o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce. Senatorowie zajmą się ustawą przygotowaną przez rząd, dotyczącą określenia zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Znowelizowana w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa zakłada, że każdy przyszły emeryt będzie miał możliwość wyboru czy swoją część składki chce przekazywać nadal do OFE, czy w całości przekazywać swoją składkę do ZUS.        

Izba podejmie debatę nad ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rządowy projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. i przedstawia zasady i kryteria rekrutacji przeprowadzanej podczas naboru do publicznych przedszkoli oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek. Dzięki przepisom zaproponowanym przez rząd zostanie uwzględniona potrzeba pogodzenia pracy rodziców z obowiązkami spoczywającymi na nich jako członkowie rodziny.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przygotowaną przez rząd. Rozwiązania zawarte w tej ustawie mają być podstawą do przekazania samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Zgodnie z proponowanymi przepisami będą mogły z tego skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze zapisy w ustawie to m.in. które samorządy otrzymają rezerwę subwencji ogólnej, jakie podmioty będą odpowiedzialne za podział środków subwencji ogólnej i data podziału środków. Senatorowie Platformy zgłoszą poprawkę do tej ustawy, która da możliwość, by Mazowsze uzyskało pożyczkę z budżetu państwa w celu spłaty części tzw. janosikowego jednak pod pewnymi warunkami (m.in. przyjęcie programu racjonalizującego wydatki).

Senat będzie pracował nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Reguluje ona zasady m.in. zakładania i funkcjonowania ogrodów działkowych oraz określa kwestie dotyczące praw i obowiązków działkowców. W ustawie zostały również określone nowe zasady zrzeszania się działkowców, zasady działania i zadania organizacji działkowców. Zmiany w tym obszarze są niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on za niezgodne z Konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Izba zajmie się ponadto zmianą ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany mają na celu to by osoba zaliczana do III grupy podatkowej (która przed 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą) miała prawo do ulgi w podatku, jeśli po wyżej wymienionej dacie nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy m.in. budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Ten rządowy projekt ma na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r., który zakwestionował wtedy przepisy dotyczące opłacania składek zdrowotnych przez budżet za wszystkich rolników-niezależnie od ich dochodów.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Nowelizacja rządowego projektu wdraża zmiany wprowadzone w przepisach Unii Europejskiej. Zgodnie z proponowanymi przepisami producenci m.in. markowych win owocowych i miodów pitnych, które uzyskują z surowców z własnego gospodarstwa, nie muszą zajmować się butelkowaniem tego typu trunków.

Podczas 45. Posiedzenia Senatu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o petycjach, wniesionego przez grupę senatorów. Projekt ma na celu zagwarantowanie w Konstytucji prawa do składania petycji w interesie, publicznym lub innych osób za ich zgodą. Petycje o których mowa miałyby być składane do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych. Projektowi temu zostało poświęcone pierwsze wysłuchanie publiczne w Senacie.

Odbędzie się również drugie czytanie projektu uchwały, który przygotowała grupa senatorów, dotyczącego ustanowienia roku 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image