Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5v8q8Cw10z313Z8.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5v8q8Cw10z313Z8.png'
5v8q8Cw10z313Z8.png
W środę po godzinie 11 Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Rozpatrzy projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe nagrywanie w sądach rozpraw karnych, jeśli sala sądowa jest wyposażona w odpowiedni sprzęt. Zajmie się też nowelą ustawy o informatyzacji działalności urzędów.

Senatorzy przeprowadzą drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej doceniając niezwykłe znaczenie i symboliczną wagę rocznicy 650-lecia utworzenia Uniwersytetu w Krakowie pragnie wyrazić wielką wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy przenoszą przez wieki dzieło zapoczątkowane przez Kazimierza Wielkiego” – czytamy w uchwale.

Izba przeprowadzi również drugie czytanie dwóch projektów ustaw. Pierwszym z nich jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt reguluje zagadnienia o charakterze proceduralnym, dotyczące postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia zapadłego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna. Projekt jednoznacznie przesądza, aby w tym wypadku Sąd Najwyższy odpowiednio stosował przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub przepisów o kasacji (w sprawach karnych).

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy  – Kodeks postępowania karnego, wniesiony przez grupę senatorów. Celem projektu jest wprowadzenie tymczasowego rozwiązania, które ma stanowić etap przejściowy między protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Wnioskodawcy proponują, aby rejestrowanie przebiegu rozprawy było załącznikiem do protokołu pisemnego z rozprawy.

Senat zajmie się też ustawą o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Był to projekt  rządowy. Ustawa zakłada wprowadzenie możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz cele związane z zarządzaniem długiem publicznym. Efektywne wykorzystanie tych środków ma wpłynąć na obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, co ma ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, której projekt przygotowali posłowie. Ma ona na celu wyeliminowanie z systemu prawnego wadliwych regulacji, które ograniczają możliwość zaskarżania istotnych rozstrzygnięć sądowych dotyczących instytucji listu żelaznego. Na mocy nowych przepisów będzie możliwe złożenie zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania listu żelaznego.

W porządku obrad znajdują się trzy ustawy ratyfikacyjne, opracowane przez rząd. Wśród nich jest Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie 16 maja 2013 r.  W przypadku obywatela polskiego umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, w przypadku obywatela Belize - podatku od działalności gospodarczej oraz ogólnego podatku od sprzedaży.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 18 sierpnia 1994 r., a podpisanego w Bratysławie 1 sierpnia 2013 r. Protokół m.in. zmienia stawki opodatkowania dywidend, modyfikuje definicje należności licencyjnych, uzupełnia Umowę o tzw. „klauzulę nieruchomościową”,  wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Trzecia ustawa to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku 28 czerwca 2013 r. Reguluje ona m.in. zakres wymienianej informacji w relacjach Polska – Wspólnota Bahamów, właściwość organów zobowiązanych do udzielania informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych - w przypadku obywatela polskiego, podatku bez względu na rodzaj i nazwę - w przypadku obywatela Wspólnoty Bahamów, sposób wymiany informacji oraz warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji.

wł/senat.gov.pl


bg Image