Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Ah3rg8E1W05b0qz.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Ah3rg8E1W05b0qz.png'
Ah3rg8E1W05b0qz.png
Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. ustawą budżetową na 2014 rok i zmianami w Kodeksie pracy. Senatorowie zapoznają się też z programem Komisji Europejskiej na ten rok, który przedstawi komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Po raz pierwszy obrady Senatu są tłumaczone na jezyk migowy. Tłumaczenie jest dostępne na senackiej stronie internetowej, równolegle z transmisją obrazu i dźwięku.

Ustawa budżetowa przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą ponad 276 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż ok. 324 mld zł, a deficyt nie przekroczy 48 mld zł. Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2014 w grudniu. Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w miniony piątek za zgłoszeniem do ustawy budżetowej ośmiu poprawek. Komisja chce zwiększyć o prawie 5 mln zł wydatki na archiwa, a o ponad 5,5 mln zł na prokuraturę. Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Senat ma na nie 20 dni. Ewentualne poprawki izba ma zgłosić do 12 stycznia. Zostaną one rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na jej podpisanie.

Senat zajmie się ustawą o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r., przygotowaną na podstawie dwóch projektów – senackiego i rządowego. Jest to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Na skutek zakwestionowanego przez trybunał przepisu, jeżeli pracownik po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę, to miał zawieszoną wypłatę emerytury. Ustawa przewiduje więc, że zaległe świadczenia będą wypłacane emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. i kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata obejmie okres od  1 października 2011 do 22 listopada 2012, czyli dnia opublikowania orzeczenia TK. Świadczenie otrzymają wszystkie osoby, które poniosły skutki niekonstytucyjności zakwestionowanego przepisu. Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń wraz z odsetkami i uwzględnieniem waloryzacji.

Senatorowie zajmą się ponadto nowelą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna ze zmian zakłada, że urząd skarbowy nie przekaże organizacji pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku, jeśli w zeznaniu podatkowym wpiszemy błędny numer KRS. 1 proc. nie wpływałby też na konto organizacji, jeśli zostałaby ona usunięta z wykazu organizacji pożytku publicznego, który aktualnie prowadzi MPiPS lub jeśli organizacja nie poda albo poda urzędowi skarbowemu błędny numer rachunku bankowego, na który powinien być przelany 1 proc. Ustawa stanowi ponadto, że jeśli wpiszemy w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę przekraczającą 1 proc. naszego podatku, urząd skarbowy sam to skoryguje i przekaże organizacji kwotę właściwą.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych. Nowelizacja uzupełnia ustawę o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi minister obrony powinien się kierować przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib takich sądów i obszarów ich właściwości.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy, wywodzącą się z projektu poselskiego. Ma ona na celu poszerzenie katalogu prac na rzecz podmiotów zagranicznych, które mogą być wykonywane w niedziele i święta, jeżeli te dni są u nich dniami pracy. Chodzi m.in. o usługi transgraniczne, świadczone przez centra usług zlokalizowane w Polsce, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Obecne regulacje nie pozwalają na wykonywanie pracy w niedziele i święta na rzecz różnych zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, w różnych strefach czasowych i według różnych kalendarzy.

Senat zapozna się także z programem prac Komisji Europejskiej na 2014 rok.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image