Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5H2ec139Oj88Fw7.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5H2ec139Oj88Fw7.png'
5H2ec139Oj88Fw7.png
Dwudniowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się od przedstawienia informacji o sytuacji na Ukrainie przez wiceminister spraw zagranicznych Katarzynę Pełczyńska-Nałęcz. Senat zajmie się m.in. ustawą dot. darmowych podręczników dla uczniów I klas oraz nowelą prawa o ruchu drogowym.
W trakcie 50. posiedzenia Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty. Rządowa nowelizacja była rozpatrywana w Sejmie w trybie pilnym. Ma ona na celu by już 1 września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik. Minister edukacji będzie mógł na jej podstawie przygotować podręczniki także dla uczniów w klasach II i III. Zgodnie z zapowiedzią MEN podręcznik będzie miał cztery części: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Przewiduje ona utworzenie przy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców krajowego punktu kontaktowego, którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw unijnych. Nowelizacja dotyczy polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w Polsce. Wymiana informacji będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem istniejącego już europejskiego systemu EUCARIS. Informacje o zagranicznych kierowcach, ich pojazdach i dokonanych przez nich przewinieniach drogowych w Polsce z krajowego punktu kontaktowego będą otrzymywały: policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie, Służba Celna i Straż Graniczna.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Wprowadza ona rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki. Ustawa ta podnosi próg, od którego należy prowadzić zamówienia publiczne, z 14 do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych i uczelni wyższych - odpowiednio - do 134 tys. i 207 tys. euro. Nowelizacja obejmuje też instytucje kultury. W jej myśl biblioteki będą mogły rozpisywać przetargi na zakupy o wartości przekraczającej 207 tys. euro. Wyłączone z reżimu ustawy są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej. Wyłączone z reżimu ustawy są też dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Porządek obrad Senatu uzupełniony został o rozpatrzenie nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. Celem ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim jest zwiększenie - o 15 proc. - liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki, czyli do poziomu 70 proc. Aby uzyskać ten wynik, przewidziano zwiększenie o 10 punktów proc., czyli do poziomu 20, 30 i 40 proc., wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego (obecnie wydatki ponoszone w ramach funduszu podlegają zwrotowi w 10, 20 i 30 proc.). Przepisy nowej ustawy doprecyzowują i usuwają niektóre rozwiązania poprzedniej regulacji, które stanowiły barierę dla rozwoju tej inicjatywy lokalnej. Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest tworzony głównie na terenach wiejskich.

Izba zajmie się także nowelą ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która umożliwia Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji współfinansowanie ChAT w Warszawie wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

wł/pap/senat.gov.pl

Foto: PAP


bg Image