Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/cT9K2UHCu2q7PPn.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/cT9K2UHCu2q7PPn.png'
cT9K2UHCu2q7PPn.png
63. posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO. Podczas trzydniowych obrad posłowie będą pracować także m.in. nad projektami dotyczącymi reformy działania urzędów pracy i lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb bezrobotnych. Izba zajmie się również tzw. drugą transzą deregulacji oraz informacją MEN o przygotowaniu m.in. samorządów do objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym. Sejm rozpatrzy także kilka projektów ratyfikacyjnych oraz stanowiska Senatu do ustaw przyjętych wcześniej przez posłów..

Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada on m.in. uzależnienie pomocy dla bezrobotnych od ich aktywności na rynku pracy. Zmiany mają zwiększyć efektywność urzędów i doprowadzić do wzrostu zatrudnienia. Każdy klient urzędu pracy, zarówno bezrobotny, jak i przedsiębiorca poszukujący pracowników, ma być od początku prowadzony przez tego samego doradcę. Urzędy współpracowałyby przy obsłudze bezrobotnych np. z prywatnymi agencjami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, ale też ośrodkami pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby powracające na rynek pracy, m.in. grant na telepracę, zewnętrzne szkolenia, świadczenia aktywizacyjne. Specjalne programy miałyby być kierowane do pracodawców zatrudniających zarówno młodych bezrobotnych, jak i tych w wieku powyżej 50 lat.

Sejm będzie również kontynuować prace nad tzw. drugą transzą deregulacji. Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ma ułatwić dostęp do 91 zawodów, w których pracuje obecnie ponad 200 tys. osób. Deregulacja ma dotyczyć m.in. takich profesji, jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra, czy zawodów związanych z żeglugą morską i śródlądową.

Kolejnym punktem porządku dziennego będzie drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt, obejmujący 91 profesji: 82 techniczne i 9 finansowych, stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Rząd wskazuje, że nadmierne regulowanie zawodów związanych z rachunkowością oraz profesji architekta i inżyniera niekorzystnie wpływa na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniża poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych projektem są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja obejmie również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione mają być też zawody lotnicze. Drugi etap deregulacji ma objąć też kilka profesji rynku finansowego. 19 lutego 2014 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. zwiększenia zakresu deregulacji, np. w odniesieniu do uzyskiwania uprawnień budowlanych. Komisja zaproponowała też zmiany legislacyjne, doprecyzowujące, porządkujące i redakcyjne. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Adam Szejnfeld.

Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 listopada 2011 r. Chodzi o uaktualnienie przepisów dotyczących nadzoru finansowego nad podmiotami skupionymi w tzw. konglomeraty finansowe. Zmiany dotyczą m.in. koordynacji i współpracy organów nadzoru.

Drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim to następny punkt 63. posiedzenia Sejmu. Wnioskodawcy proponują zmiany w załączniku do ustawy, określającym wysokość opłat m.in. za egzaminy dla marynarzy, a także np. za przeprowadzanie inspekcji statków, wystawianie certyfikatów. Projekt dostosowuje także nazwy egzaminów do brzmienia obowiązujących przepisów. Projekt wpłynął do Sejmu 22 listopada 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO.

Izba rozpatrzy także w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt wdraża dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Celem dyrektywy IED jest ujednolicenie obowiązujących przepisów wspólnotowych w zakresie emisji przemysłowych i w efekcie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz usprawnienie systemu ich kontroli. Proponowane zmiany przede wszystkim zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych, dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone.

Posłowie zapoznają się z Informacją ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. W dokumencie MEN przypomina, że nadrzędnym celem obniżenia wieku szkolnego jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego sześciolatków, które szybko się rozwijają, chłoną wiedzę i nabywają nowe umiejętności.

W drugim czytaniu posłowie zajmą się rządowym projektem dotyczącym wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie 8 października 2013 r. Przedmiotem prac Izby będzie też rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt przewidujący ustawowe upoważnienie prezydenta do ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie 8 października 2013 r. Sejm będzie także pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Posłowie rozpatrzą również w drugim czytaniu rządowy projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie 9 września 2013 r. Celem umowy jest uregulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi obywateli Polski i Mołdawii migrujących zarobkowo między obu krajami.

Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności służby i doskonalenie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, utworzonych w 2010 r. w ramach programu profesjonalizacji polskiej armii. Projekt przewiduje m.in. zachęty finansowe dla żołnierzy NSR.

Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do przyjętej przez Sejm 24 stycznia 2014 r. nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która przedłuża do końca 2018 r. funkcjonowanie systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania tych dwóch produktów. Wysokosprawna kogeneracja przyczynia się m.in. do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędzania energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Sejm będzie także pracować nad stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Sejm uchwalił 24 stycznia 2014 r. Nowe przepisy wpisują się w działania zmierzające do zrównania praw osób świadczących pracę i pełniących służbę w zakresie wysokości wynagrodzenia wypłacanego podczas choroby. Nowelizacja obniża ze 100 do 80 proc. wynagrodzenie prokuratorów, sędziów sądów powszechnych i sędziów Sądu Najwyższego w czasie zwolnienia lekarskiego.

Przedmiotem prac Sejmu będą również senackie poprawki do nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przyjętej przez Sejm 24 stycznia 2014 r. Ustawa określa zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, jednocześnie pozostawiając te kompetencje w rękach ministra sprawiedliwości. Nowelizacja umożliwia przywrócenie części z 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt porządku obrad 63. posiedzenia Sejmu. Nowelizacja skraca procedurę powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Zmiany mają zlikwidować nierównomierne obciążenie sędziów orzekających w sądach, w których wolne stanowiska pozostają nieobsadzone przez dłuższy czas.

Izba będzie także pracować nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obejmującego osoby, które posiadają bądź uzyskają w przyszłości tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki zbrojnej o niepodległość Polski. Zgodnie z nowymi przepisami z 37 do 51 proc. wzrośnie ulga dla członków Korpusu na przejazdy autobusami i pociągami na terenie kraju. Dotyczy to także wdów i wdowców po członkach Korpusu. Nowelizacja wprowadza również ułatwienia w dostępie do państwowej opieki zdrowotnej dla kombatantów i ofiar represji.

Posłowie zajmą się ponadto poprawkami Senatu do ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Celem ustawy jest liberalizacja zasad przeprowadzania tych zbiórek, ułatwienie organizowania akcji charytatywnych i zapewnienie łatwego dostępu do informacji o takich przedsięwzięciach oraz ich efektach.

W porządku obrad 63. posiedzenia Sejmu będzie również rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosowują prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Ponadto Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych. Nowelizacja uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza i odbiurokratyzowuje procedury udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W przypadku tego typu zamówień koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania procedur przetargowych. Ustawa zakłada też korzystne rozwiązania dla środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych.

Posłowie zagłosują również w sprawie wniosków o odrzucenie Informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Chodzi o sprawozdania dotyczące SRK za rok 2011 i 2012. W tych latach w Polsce realizowana była strategia „Europa 2020” - długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE, który zastąpił obowiązującą w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską.

Pod głosowanie zostanie także poddany wniosek o odrzucenie rządowego dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.” Zgodnie ze sprawozdaniem w 2012 r. w stosunku do roku 2011 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 15 proc., a wypadków i rannych było mniej o 8 proc. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że niezmiennie blisko 50 proc. ofiar wypadków stanowią piesi, rowerzyści, motorowerzyści, i motocykliści, a najpoważniejszym problemem jest bardzo wysoka liczba potrąceń i ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy w łącznej dyskusji dwa projekty nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – poselski i rządowy.  Projekt rządowy dotyczy utworzenia Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Byłaby to nowa jednostka organizacyjna Policji kierowana przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie  wspierania przez państwo działalności charytatywnej organizacji pozarządowych. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. ochrony prywatności użytkowników nowoczesnych urządzeń mobilnych, upowszechnienia e-administracji, a także działań rządu w związku z planowanymi przez UE zmianami wprowadzającymi w obszarze handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych tzw. rezerwę stabilizacyjną.

wł/pap/sejm.gov.pl

Foto: PAP


bg Image