Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Vbv70ZjbIgMW48b.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Vbv70ZjbIgMW48b.png'
Vbv70ZjbIgMW48b.png
W czwartek po południu Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Rozpatrzy m.in. projekt uchwały ws. powołania komisji obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wbrew zapowiedziom posłowie nie zajmą się projektem ustawy ws. ratyfikacji paktu fiskalnego.

 

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie: abp. Ignacego Tokarczuka, wicepremiera, ministra rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego prof. Czesława Janickiego, b. posła Seweryna Jurgielańca i dziennikarki Teresy Torańskiej.

Posłowie mieli w czwartek zająć się projektem ustawy zezwalającej prezydentowi na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Jak poinformowała na konferencji prasowej marszałek Sejmu Ewa Kopacz, projekt tej ustawy zostanie rozpatrzony w Sejmie w lutym. Jak zaznaczyła Ewa Kopacz to "wyjątkowa debata dotycząca polskiej racji stanu". W jej ocenie, będzie ona dotyczyła nie tylko samej ratyfikacji paktu, ale też perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Pakt wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w 17 państwach eurolandu. Ustanawia nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Traktat ma wejść w życie w 2013 r., po ratyfikacji w 12 krajach eurolandu. Polskę będzie obowiązywał dopiero wtedy, gdy przyjmie unijną walutę.

Drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to kolejny punkt 31. posiedzenia Sejmu. Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów regulujących wyznaczanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminu na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Posłowie zajmą się również projektem uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej z 2010 r. Zgodnie z projektem komisja miałaby dysponować wszystkimi uprawnieniami komisji śledczej, a także posiadać uprawnienie do zwracania się do państw trzecich, organizacji i instytucji międzynarodowych o współpracę w zakresie swojego działania oraz powoływania biegłych, w tym obywateli państw trzecich.

Posłowie dyskutować będą także nad projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który dotyczy regulacji sposobu zgłaszania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Sejm zajmie się też w drugim czytaniu rządowym projektem ustawy o środkach ochrony roślin. Projekt określa zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, w tym m.in. zasady potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania i prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. W tym zakresie projektowana ustawa zastąpi regulacje z 2003 r. Projekt zawiera także przepisy dotyczące gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.

Posłowie zajmą się również senackim projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotyczy on dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez m.in. uzupełnienie ustawy o przepis określający maksymalną kwotę opłaty oraz wytyczne dla rad gmin w zakresie ustalania konkretnej wysokości opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień. Projekt ma też regulować tryb doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób nietrzeźwych oraz organizacji izb wytrzeźwień.

Kolejny punkt 31. posiedzenia Sejmu to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z projektem ustawy, nowe przepisy będą dyscyplinować opornych dłużników i wpłyną na poprawę sytuacji ich wierzycieli.

W piątek posłowie zapoznają się z informacją na temat fabryki Fiat Auto Poland w Tychach. Pod koniec grudnia dyrekcja spółki porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie zasad zwolnień grupowych.

wł/pap/sejm.gov.pl

 


bg Image