Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Viy30eom62VFNvs.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Viy30eom62VFNvs.png'
Viy30eom62VFNvs.png
8-9 stycznia 2013 r. odbyło się 25. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki.

Dwudniowe obrady rozpoczęły się debatą nad ustawą budżetową. Do ustawy budżetowej na 2013 r., którą Sejm uchwalił 12 grudnia 2012 r. z przedłożenia rządu, Senat uchwalił 12 poprawek. Budżet na 2013 r. - oceniony przez obecnego na posiedzeniu Izby ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego jako realistyczny - zakłada, że deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł. Zgodnie z ustawą w 2013 roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto wzrost spożycia ogółem ma wynieść 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Senatorowie zaproponowali m.in. przywrócenie Funduszu Kościelnego z kwotą 94,3 mln zł i przeznaczenie 3 mln zł na budowę w Rosji pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2013 r. głosowało 62 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu, a 31 głosowało przeciw. Senat zgłosił także poprawkę zwiększającą o 6 mld zł (do 12 mld zł) limit pożyczki, którą budżet może udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Wśród odrzuconych poprawek znalazł się m.in. wniosek dotyczący zwiększenia o 1 mld zł wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem.

Ponadto senatorowie zajęli się na tym posiedzeniu nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która wprowadza m.in. wymóg niekaralności oraz posiadania nieposzlakowanej opinii grupy doradców i asystentów oraz określa termin rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymogu niekaralności. Ponadto eliminuje możliwość obsadzenia stanowiska sekretarza gminy (powiatu lub województwa) w drodze powierzenia obowiązków.

Innym punktem w porządku obrad izby była nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, która zakłada, że referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Zachowana zostaje także możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania. Nowelizacja jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Senat przyjął nowelizację ustawy bez poprawek.

Senatorowie rozpatrzyli także zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, według których Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła przekazać państwowe grunty na budowę i rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na nieodpłatne przekazanie przez Agencję państwowych gruntów na ten cel.

Senat debatował także nad nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Regulacja przewiduje m.in., że koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych ponosić będzie starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza. Senat opowiedział się również za wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i jednomyślnie, 93 głosami, przyjął bez poprawek ustawę.

Z senackiego projektu wywodzi się nowela ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której zaproponowano, aby samorządy, a nie minister zdrowia określały opłaty za pobyt w izbach wytrzeźwień. Maksymalnie będzie to 300 zł, a nie jak obecnie 250 zł. Nowela doprecyzowuje ponadto, że kontrola stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji musi nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego. Następnie stan zdrowia takiej osoby musi być sprawdzany co 15 minut. Ustawa znalazła się ona w grupie ustaw przyjętych bez poprawek.

W porządku obrad Senatu była także nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która m.in. przesuwa termin wejścia w życie niektórych zapisów ze stycznia tego roku na styczeń 2016 r. Dotyczą one np. kursów dokształcających po uzyskaniu prawa jazdy i oznakowana pojazdu w okresie próbnym. Izba poparła też wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i głosami 59 senatorów, przy 33 - przeciw przyjęła bez poprawek ustawę.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image