Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/BhZ98bVk2H2E1U2.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/BhZ98bVk2H2E1U2.png'
BhZ98bVk2H2E1U2.png
W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajęli się m.in. poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2013 rok, projektami ustaw dotyczącymi związków partnerskich oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ostatni dzień 32. posiedzenia Sejm rozpoczął od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w środę, 23 stycznia kard. Józefa Glempa.

 

Senatorowie zgłosili dwanaście poprawek do tegorocznego budżetu. Wszystkie zostały przyjęte.

Sejm zdecydował o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac legislacyjnych nad poselskimi projektami ustaw dotyczącymi związków partnerskich.

Ponadto Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi. Wniosek został złożony przez grupę posłów KP PiS 7 grudnia 2012 r.

Oprócz tego Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa doprecyzowuje przepis regulujący wyznaczanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminu na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Posłowie uchwalili też ustawę o środkach ochrony roślin. Ustawa ma ograniczyć zagrożenia związane z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Wprowadza też zasady integrowanej ochrony roślin, zapewniające racjonalne stosowanie tych preparatów w produkcji.

Sejm uchwalił ponadto zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma też pomóc w racjonalnym gospodarowaniu tymi odpadami. Projekt daje gminom m.in. możliwość wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości uiszczanie jej.

Sejm podjął też uchwałę w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Do zdań komisji będzie należało rozpatrzenie sześciu poselskich projektów ustaw w tym temacie. W skład komisji wchodzi 26 posłów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne.

wł/pap/sejm.gov.pl

bg Image