Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/NNoDK6AjQ45mCN1.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/NNoDK6AjQ45mCN1.png'
NNoDK6AjQ45mCN1.png
20 lutego 2013 r. rozpoczęło się 27. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchają także informacji rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej. Drugiego dnia posiedzenia Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu, przedstawi program prac Komisji Europejskiej na rok 2013.

 

Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego, przewidująca, że dłużnicy objęci wnioskiem o ogłoszenie upadłości będą mieli prawo ubiegać się w sądzie upadłościowym o zwolnienie z kosztów, to jeden z punktów rozpoczętego w środę dwudniowego posiedzenia Senatu. Według obecnych przepisów takie zwolnienie jest niemożliwe, co zakwestionował w maju 2012 roku Trybunał Konstytucyjny. TK uznał, że narusza to konstytucyjne prawo do sądu i że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna mieć prawo do zwolnienia z kosztów w sądowej sprawie o ogłoszenie upadłości.

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Nowela zakłada uproszczenie obowiązków informacyjnych dotyczących niektórych rodzajów ofert publicznych. Zmiany dotyczą kwestii związanych z przeprowadzaniem oferty publicznej papierów wartościowych, jak również trybem sprawowania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; nowela ma na celu zapewnienie ciągłości przyznawania wsparcia bezpośredniego rolnikom z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające - czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, a także roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu.

Senatorowie rozpatrzą też nowelę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podczas posiedzenia odbędą się także drugie czytania kilku projektów przygotowywanych przez senatorów.

W projekcie noweli ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu senatorowie proponują przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, takich, jakie mają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy. Byłaby to 33-proc. ulga przy przejazdach kolejami w pociągach osobowych oraz przy przejazdach autobusami, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza wobec wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami, podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.

W myśl projektu w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego, w której dana osoba była objęta ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota będąca podstawą wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie przepracowanych dni miesiąca. Dotychczas tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca.

Przeprowadzone zostanie także drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń czasowych dla ZUS, jeśli chodzi o uchylanie decyzji ze skutkiem na niekorzyść ubezpieczonego do pięciu lat. Wznowienie postępowania, gdy pojawią się nowe okoliczności lub gdy poprzednia decyzja była oparta na dowodach uzyskanych z przestępstwa będzie możliwe do 10 lat.

Senatorowie wysłuchają ponadto informacji rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej. Izba zapozna się też z programem prac Komisji Europejskiej na 2013 rok.

wł/pap


bg Image