Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/swU5p23kTBq4w1k.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/swU5p23kTBq4w1k.png'
swU5p23kTBq4w1k.png
Nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, projektami zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o straży granicznej zajmie się Senat na rozpoczętym posiedzeniu. Senatorowie wysłuchają też sprawozdania ws. ochrony języka polskiego.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego umożliwia osobie zawiadamiającej o popełnieniu przestępstwa, której prawa zostały naruszone, choć nie jest formalnie osobą pokrzywdzoną, złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, bądź odmowę jego wszczęcia. Pokrzywdzonego, którym jest osoba nieporadna, będą mogli reprezentować w czynnościach prawnych najbliżsi. Dotychczasowe przepisy dopuszczają jedynie możliwość obrony praw pokrzywdzonego przez adwokata lub radcę prawnego (w charakterze pełnomocnika), przedstawiciela ustawowego, a w przypadku osób małoletnich lub nieporadnych - także osobę, pod której pieczą pozostaje.

Senat zajmie się też projektem zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, który dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W porządku obrad Senatu jest ponadto ustawa zmieniająca zakres obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Izba rozpatrzy też senacki projekt zmian w ustawie o Straży Granicznej. Projekt daje SG prawa do wykrywania, rozpoznawania, zapobiegania i ścigania przestępstw handlu ludźmi, w tym: oddania innej osoby w stan niewolnictwa, uprawiania handlu niewolnikami, a także utrzymywania osoby w stanie niewolnictwa.

Senatorowie wysłuchają też sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011. Dotyczy ono poprawności językowej i sprawności komunikatywnej internetowych materiałów pisemnych, kierowanych do obywateli przez ministerstwa i wybrane instytucje centralne. Jak podkreślono we wprowadzeniu do sprawozdania, osoby odwiedzające strony internetowe instytucji państwowych łączy potrzeba informacji, różni natomiast wykształcenie, status społeczny i poziom sprawności językowej. "Tacy różnorodni odbiorcy wymagają komunikatów zróżnicowanych pod względem językowo-stylistycznym" - czytamy. Tymczasem, zaznaczono, zdecydowana większość analizowanych tekstów ma charakter oficjalny. Według analizy, autorzy tekstów "nie umieją, bądź nie chcą, albo się boją pisać językiem prostym". "Tworzą teksty hermetyczne, przesycone informacją, szablonowe, trudne w odbiorze, bardzo rzadko zróżnicowane w zależności od adresata" - napisano.

wł/pap


bg Image