Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/RQ67r5cKw00cAW7.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/RQ67r5cKw00cAW7.png'
RQ67r5cKw00cAW7.png
Senat rozpoczął dwudniowe obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłego Krzysztofa Kozłowskiego, senatora I, II, III i IV kadencji.

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o SKOK-ach, która ma zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie zwiększenia stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przez stworzenie przepisów w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz  utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowanych środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach pieniężnych w tych kasach lub należnych z tytułu wierzytelności, a także zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach.  Przewiduje się m.in. podniesienie bezpieczeństwa depozytów złożonych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowelizacja zwiększa także kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ustawa rozszerza także m.in. katalog dochodów budżetu województwa o odsetki bankowe i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności. Nowe prawo ma zwiększyć przejrzystość dotychczasowych przepisów i zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Nowela przewiduje, że będą nimi wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Senatorowie debatować będą ponadto m.in. nad zmianami w ustawie dotyczącej zwrotu producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zmiany dostosowują polskie przepisy do unijnych.

Senatorowie wysłuchają także informacji ministerstwa skarbu nt. konsolidacji i prywatyzacji branży chemicznej.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image