Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3e1WM7WceV0Snc4.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3e1WM7WceV0Snc4.png'
3e1WM7WceV0Snc4.png
Senatorowie wysłuchają m.in. informacji MSZ na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą i środków z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel w 2012 r.

We wtorek informacją zajął się - na wniosek MSZ - rząd. Resort spraw zagranicznych od 2012 r., na mocy decyzji Sejmu, jest dysponentem środków przeznaczonych na wsparcie Polonii; od 1990 r. dysponował nimi Senat. Kwestia finansowania Polonii budzi ostatnio liczne kontrowersje.

W porządku obrad posiedzenia Senatu jest też nowelizacja ustawy o organizacji rynku rybnego. Dostosowuje ona prawo krajowe do unijnych dotyczących wspólnotowego systemu kontroli nad przestrzeganiem przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Na mocy nowych przepisów m.in. rybacy łowiący z kutrów bezpokładowych nie będą musieli sprzedawać ryb w tzw. centrach pierwszej sprzedaży, jeżeli wyładunki z jednego rejsu będą poniżej 300 kg dorsza lub poniżej 5 sztuk łososia. Przedsiębiorca prowadzący skup i sprzedający ryby morskie będzie wystawiał "dokument sprzedaży", a nie jak dotychczas "kartę sprzedaży". Obniżono też wysokość rocznego obrotu produktami rybołówstwa (z 400 do 200 tys. euro), po osiągnięciu którego przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących zobowiązany jest do przesyłania elektronicznie dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia w ciągu 24 godzin.

Zaproponowano też zmianę terminu składania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie pomocy finansowej za przygotowanie programu operacyjnego z 31 stycznia na 15 marca każdego roku. Zmiana ta jest konieczna, aby umożliwić organizacjom producentów ubieganie się o wypłatę zaliczki na poczet należnej rekompensaty.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o podatku rolnym, która ma na celu zmianę metody obliczania podatku rolnego od 1 stycznia 2014 r. poprzez wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta.

W porządku obrad jest również nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zakłada rezygnację z ustawowego wymogu, aby wszyscy asystenci sędziów legitymowali się ukończoną aplikacją ogólną lub zdaniem jednego z prawniczych egzaminów zawodowych. Nowe przepisy dopuszczą możliwość zatrudnienia w sądach na stanowisku asystenta sędziego osób z wykształceniem wyższym prawniczym oraz modyfikują wymagania, które muszą zostać spełnione przez asystenta sędziego, aby mógł się ubiegać o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Senatorowie zajmą się też zmianami w ustawie o kierujących pojazdami, która wprowadza możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A i B w miastach nieposiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent. Miasta te są na tyle duże, aby występowały tam układy komunikacyjne (ronda, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, drogi krajowe, ulice złożone z kilku pasów ruchu) wystarczające do organizowania egzaminów na przynajmniej niektóre kategorie prawa jazdy.

Pod obrady trafi też ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony. Protokół jest realizacją zobowiązania wobec Irlandii złożonego w 2008 r. przez państwa UE, w celu umożliwienia pozytywnego zakończenia procesu ratyfikacji Traktatu w Irlandii, który został wstrzymany z powodu negatywnego wyniku referendum przeprowadzonego tam w czerwcu 2008 r.

Senat rozpatrzy też m.in. wniesiony przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych. Zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów dotyczyć ma wszystkich obiektów, również prywatnych. Organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem ustawy miałby być wojewoda. Od jego decyzji ma przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

wł/pap


bg Image