Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/i592BmLHE0XDXHp.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/i592BmLHE0XDXHp.png'
i592BmLHE0XDXHp.png
Senat, który w środę po godzinie 11 rozpoczął dwudniowe posiedzenie, zajmie się między innymi ustawą dotyczącą zasad używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz ustawą łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów. Senatorowie wysłuchają też sprawozdania KRRiT za 2012 rok.

Uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ujednolica zasady ich używania i wykorzystywania przez różne formacje.

 

Określa m.in., jakie konkretnie środki, np. pałki i kajdanki, przysługują funkcjonariuszom każdej z ponad 20 formacji oraz kiedy i na jakich zasadach mogą być użyte. Do tej pory regulowały to rozporządzenia dotyczące poszczególnych służb, jednak w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że tego typu przepisy muszą znaleźć się w akcie prawnym wyższej rangi - ustawie. Dotychczasowe regulacje stracą moc 5 czerwca 2013 r.; wtedy miałaby wejść w życie nowa ustawa.

 

Senatorowie zajmą się też ustawą łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli I transzą deregulacji, którą Sejm uchwalił w kwietniu.

 

Pierwsza z trzech transz deregulacji przygotowana w resorcie sprawiedliwości miała na celu ograniczenie części wymogów formalnych w dostępie do profesji, m.in.: notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy oraz pośrednika nieruchomości, geodety, bibliotekarza, taksówkarza, szypra żeglugi śródlądowej.

 

Druga (89 zawodów) jest już po uzgodnieniach międzyresortowych; projekt trzeciej (103 zawody z branży finansowej i technicznej) ma niedługo trafić do uzgodnień. Dziś wykonywanie 380 zawodów podlega licznym wymogom i licencjom.

 

Senat rozpatrzy też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowela zakłada uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie RP (tzw. domicylu).

 

W porządku obrad jest też nowelizacja Prawa bankowego oraz ustaw o funduszach inwestycyjnych. Nowela, której projekt przygotowali senatorowie, ma na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy inwestycyjnych mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.

 

Senatorowie zajmą się także zmianami w regulaminie Izby. Dają one możliwość m.in. konsultowania przez internautów projektów ustaw, a także organizowania w Senacie wysłuchań publicznych, które obecnie ma prawo organizować Sejm. Wysłuchanie miałoby miejsce na posiedzeniach komisji senackich; mógłby w nim wziąć udział każdy, kto zgłosiłby taką wolę z wyprzedzeniem. Informacja w tej sprawie trafiałaby na stronę internetową Senatu.

 

Senatorowie wysłuchają również sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku oraz informacji ministra administracji i cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-14.

 

Na początku posiedzenia marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował o uzupełnieniu porządku obrad o drugie czytanie wniesionego przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych. Zakaz ma dotyczyć wszystkich obiektów, również prywatnych, a organem sprawującym pieczę nad przestrzeganiem ustawy ma być wojewoda, od decyzji którego ma przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozpoczęciu obrad przysłuchiwała się delegacja Rady Państwa Sułtanatu Omanu, która przebywa w Polsce na zaproszenie Borusewicza.

wł/pap


bg Image