Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/R66gA72j13CtDIw.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/R66gA72j13CtDIw.png'
R66gA72j13CtDIw.png
Możliwość tworzenia przez samorządy gminnych rad seniorów przewiduje projekt ustawy złożony we wtorek do marszałek Sejmu. Rady seniorów, o charakterze konsultacyjnym i doradczym, mają reprezentować interesy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych.

Zapisy o radzie seniorów znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, pod którą podpisało się 54 posłów Platformy Obywatelskiej - poinformował poseł Michał Szczerba, szef parlamentarnego zespołu ds. uniwersytetów trzeciego wieku.

Obecnie w wielu gminach inicjatywy środowisk seniorów ws. powołania rad napotykają na opór władz samorządowych, które odmawiają ich powoływania, wskazując na brak bezpośredniej podstawy prawnej. Tymczasem chodzi o to, by gminy sprzyjały solidarności międzypokoleniowej i tworzyły warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów - mówił poseł Michał Szczerba. "Seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców, poszczególnych wspólnot lokalnych, największą grupę odbiorców usług publicznych, a co za tym idzie - ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd, a oni sami włączani do współdecydowania o ich wspólnotach" - powiedział Michał Szczerba. Jak dodał, gminne rady seniorów mają mieć charakter "konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny" w najmniejszych wspólnotach lokalnych, jakie stanowią gminy. "Chcemy, aby nasze miasta usłyszały głos seniorów, chcemy włączać seniorów w procesy decyzyjne, które zachodzą we wspólnotach lokalnych" - mówił. Jak podkreślał, głos seniorów powinien być słyszany i zauważany; powinno się z nimi konsultować decyzje, dotyczące ich miejsca zamieszkania.

Poseł Krzysztof Kwiatkowski zauważył, że wzrost liczby osób starszych w polskim społeczeństwie nabiera coraz większego tempa - do 2035 roku, udział osób w wieku 65 lat i więcej, zbliży się do 1/4. Jednym z najważniejszych długofalowych wyzwań rozwojowych jest aktywizacja osób starszych w ich środowisku zamieszkania. "To są osoby, o których państwo - zarówno poprzez administrację publiczną, jak i samorządową musi pamiętać" - podkreślił. Jak dodał, utworzenie rad seniorów "tworzy instytucjonalne ramy aktywności osób starszych". Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Platforma Obywatelska - poprzez swój projekt - chce uwolnić energię seniorów i wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk seniorskich. Zaapelował też do polityków wszystkich opcji politycznych w parlamencie o poparcie dla inicjatywy. "Większa aktywność seniorów powinna być czymś, co nas w Sejmie jednoczy" - mówił poseł Krzysztof Kwiatkowski.

Utworzenie gminnej rady seniorów będzie mogło nastąpić z własnej inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich. Gminna rada seniorów składać się ma z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Nowelizacja zakłada możliwość utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej gminy, co umożliwi utworzenie dzielnicowych rad seniorów w Warszawie. Dotychczas w Polsce powstało kilkanaście rad seniorów, jednak w wielu gminach inicjatywy środowisk seniorskich napotykają na opór władz samorządowych, które odmawiają ich powoływania, wskazując na brak bezpośredniej podstawy prawnej. Przewidywanym skutkiem ustawy będzie wzrost zainteresowania rad gmin powoływaniem gminnych rad seniorów, co wpłynie na zwiększenie udziału osób starszych w decydowaniu o sprawach lokalnych.

W 2012 r., który był Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, rząd przyjął Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (Program ASOS). W ramach programu w drodze otwartych konkursów ofert realizowane są przez organizacje pozarządowe zadania publiczne na rzecz seniorów; program zakłada też opracowanie - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi - założeń długofalowej polityki senioralnej.

W ubiegłym roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał Departament Polityki Senioralnej. Z kolei w lutym 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej, która ma uczestniczyć w przygotowywaniu długofalowej polityki na rzecz osób starszych.

wł/pap


bg Image