Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/LN4WclaD0y0yrub.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/LN4WclaD0y0yrub.png'
LN4WclaD0y0yrub.png
5 czerwca 2013 r. Senat zebrał się na 34. dwudniowym posiedzeniu. Senatorowie wysłuchają informacji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności CBA w 2012 r., informacji minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014-2020, a także informacji wiceminister sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej na temat prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym.

Senat zajmie się nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadza roczny płatny urlop dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Nowelizacja była realizacją postulatów tzw. matek I kwartału.

Planowany termin wejścia ustawy w życie to 17 czerwca; jest to warunek, aby rocznym urlopem rodzicielskim mogli zostać objęci wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r., którzy obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich, bądź dodatkowych. Kiedy nowela wejdzie w życie rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w tym roku, przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.

Senat zajmie się też opartą na projekcie rządowym ustawą o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT. Ma ona na celu uchylenie ustawy, na mocy której nastąpiło przekształcenie PLL LOT w spółkę.

W porządku obrad przewidziane jest drugie czytanie projektu noweli ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wniesionego przez senacką komisję budżetu i finansów publicznych. Jego celem jest przyznanie ulgi podatkowej osobom zaliczanym do III grupy podatkowej, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.

Odbędzie się również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, przygotowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Stanowiący wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego projekt zmierza do uregulowania w ustawie dwuinstancyjności dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, uproszczenia systemu kar przewidzianych dotychczas przez statut oraz wprowadzenia możliwości odwołania się do sądu powszechnego od niektórych orzeczeń dyscyplinarnych.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, wywodzącą się z senackiego projektu. Jest to dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa zmierza do objęcia tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej oraz dziennikarskiej.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o prawie prasowym; zakłada ona, że niedopełnienie rejestracji czasopisma nie będzie już występkiem zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, ale wykroczeniem, za które sąd będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jest to wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

Senat rozpatrzy ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych, opartą na projekcie obywatelskim. Jej głównym celem jest wprowadzenie regulacji, na podstawie której sądy, tworzone oraz znoszone będą w drodze ustawy i w ten sam sposób ustalana będzie ich właściwość miejscowa. W dotychczasowym stanie prawnym kwestie te były regulowane rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. Ustawa przywraca, co do zasady, stan obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 5 października ubr. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz z 25 października ubr. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych. Nowelizuje ona w niezbędnym zakresie przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz reguluje kwestie organizacyjne związane z „odtworzeniem” 79 zniesionych sądów rejonowych.

Kolejnym punktem obrad jest nowela ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W ustawie zaproponowano m.in.: zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50 proc. do 20 proc. kosztów realizacji zadania - przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki z budżetu na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki.

Senatorowie rozpatrzą także ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Był to projekt rządowy. Ustawa określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasady działania organizacji odzysku opakowań, zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi oraz zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej. Ma na celu uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych tak, aby było możliwe osiągnięcie przez Polskę odpowiedniego poziomu ich odzysku i recyklingu, wymaganego przez dyrektywy unijne.

Do porządku obrad została dodana oparta na projekcie poselskim ustawa o ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wprowadza przepisy stanowiące, że urzędowa cena zbytu leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego) nie będzie mogła być wyższa niż cena leku obowiązująca w dniu złożenia wniosku o refundację. Ponadto uproszczeniu ulegnie procedura wnioskowania o objęcie leku refundacją.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image