c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_06_03_2013_SEJM.png

Podczas 99. posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się "konstytucją dla przedsiębiorców", rządowym projektem ustawy o zdrowiu publicznym oraz projektem ustawy o "rachunkach uśpionych".

Ślubowanie złożył także nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Na trzydniowym posiedzeniu posłowie wysłuchają informacji ministra rolnictwa na temat skutków suszy oraz informacji ministra infrastruktury i rozwoju dotyczącej realizacji zadań wynikających z programu ochrony brzegów morskich w 2014 roku. W trakcie posiedzenia planowane są dwa bloki głosowań: w czwartek po południu i w piątek rano.

Sejm zajmie się również "konstytucją dla przedsiębiorców". U podstaw rządowego projektu Prawa działalności gospodarczej leży założenie, że 99 proc. firm działa uczciwie. Projekt Prawa działalności gospodarczej, przygotowany przez resort gospodarki, ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.

Projekt zakłada przede wszystkim, że w obszarach nieuregulowanych prawem przedsiębiorca będzie mógł podjąć wszelkie niezabronione przez prawo działania, szczególnie te zmierzające do zabezpieczenia swego interesu gospodarczego. W intencji autorów chodzi o to, by administracja "przyjaźnie" interpretowała przepisy. W razie niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych przepisów (także w razie możliwych wielu interpretacji) organy administracji powinny rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy.

Posłowie zajmą się ponadto senackimi poprawkami do przepisów mających na celu wsparcie nękanych lokatorów kamienic. Nowelizacja, obejmująca m.in. Kodeks karny i prawo budowlane, wprowadza kary za nowy typ przestępstwa - stosowania wobec kogoś "innej przemocy niż bezpośrednia" dla zmuszenia go do określonego działania lub zaniechania działania, za co groziłaby kara do trzech lat więzienia. Takie przestępstwo ścigane byłoby na wniosek pokrzywdzonego.

Sejm omówi rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Ma on wprowadzić m.in. koordynację działań dotyczących zdrowia publicznego prowadzonych przez administrację rządową i samorządy. Podstawą działań w tym obszarze ma być Narodowy Program Zdrowia (NPZ).

Posłowie zajmą się też poprawkami Senatu do ustawy o uzgodnieniu płci. Poprawki Senatu mówią o konieczności wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci metrykalnej w obecności biegłych - psychiatry i psychologa. Jeśli osoba taka jest rodzicem małoletnich dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej.

Sejm rozpatrzy ponadto projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zgodnie z projektem, właściciele sklepów o powierzchni powyżej 250 m kw. powinni przekazywać żywność o bliskiej dacie przydatności organizacjom charytatywnym; w innym przypadku groziłaby im grzywna. Celem projektu - jak podkreślają wnioskodawcy - jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz pomoc osobom żyjącym poniżej progu skrajnego ubóstwa. Obecnie przekazywanie organizacjom żywności z bliską datą utraty przydatności do spożycia, uszkodzonym opakowaniem, czy przeznaczonej do zniszczenia jest dobrowolne.

Posłowie zajmą się również projektem ws. zniżek za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych. Rada gminy będzie mogła zwolnić w całości lub w części z opłat za wywóz śmieci nie tylko osoby o niskich dochodach, ale i rodziny wielodzietne. Projekt zaproponował klub PiS. Pierwotnie miała to być nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jednak Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która pracowała nad projektem, rekomendowała zmianę tytułu.

Sejm zajmie się też ponownie senackim projektem ustawy o "rachunkach uśpionych". Projekt nowelizacji prawa bankowego ma ułatwić spadkobiercom uzyskanie informacji o rachunkach bankowych zmarłych, czyli tzw. rachunkach uśpionych. Regulacje mają obowiązywać od 2017 r.

Zgodnie z projektem, który powstał przy współpracy z MF, banki oraz SKOK-i zostaną zobowiązane, by ustalić przyczyny sytuacji, gdy na danym rachunku nieodnotowywana jest żadna aktywność przez pięć lat. Instytucje te będą musiały wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL, które umożliwią ustalenie czy posiadacz takiego rachunku nadal żyje.

wł/pap


bg Image