senat.png

Ustawa o frankowiczach to główny punkt 81. posiedzenia Senatu. W porządku obrad są także inne, ważne ustawy, m.in. nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Projekt ustawy "o frankowiczach" przygotowany został przez klub PO. Wpłynął do Sejmu w lipcu. Miał pomóc w rozwiązaniu problemów posiadaczy hipotecznych kredytów walutowych, głównie frankowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zwłaszcza po wzroście kursu franka w styczniu br. Ustawa została jednak gruntownie zmieniona podczas sejmowego głosowania 5 sierpnia. W pierwotnej wersji projektu koszty przewalutowania miały być dzielone pół na pół na kredytobiorców i banki. Posłowie niespodziewanie przegłosowali poprawkę SLD, która 90 proc. tych kosztów przerzuca na banki.

Wersja ustawy przyjęta przez Sejm wywołała negatywne reakcje instytucji, odpowiedzialnych za stabilność finansów. NBP i KNF uznały, że wejście w życie ustawy może kosztować banki ponad 20 mld zł. Komitet Stabilności Finansowej wręcz wypowiedział się o zagrożeniu dla całego sektora finansowego w Polsce.

Wszystko wskazuje na to, że senatorowie poprawią wprowadzony przez Sejm zapis, że koszty przewalutowania kredytów walutowych mają ponosić w 90 procentach banki.

Poprawkę, przywracającą podział kosztów przewalutowania po połowie między banki, a kredytobiorców przegłosowała w ubiegłym tygodniu senacka komisja budżetu i finansów. Zgłosił ją szef tej komisji, Kazimierz Kleina.

Senat zajmie się ponadto nowelą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wyposaża UOKiK w większe uprawnienia, by chronić konsumentów usług finansowych. Inicjatywa wynika z takich doświadczeń jak afera Amber Gold czy problemy z tzw. polisolokatami.

Nowelę przygotował UOKiK we współpracy z resortami finansów i sprawiedliwości. Dotyczy ona m.in. tzw. klauzul niedozwolonych w umowach. Są to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. O uznaniu zapisów za niedozwolone ma decydować UOKiK.

Z kolei ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad rynkiem finansowym, która również jest w porządku obrad Senatu, zwiększa kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej i wprowadza nowe normy ostrożnościowe dla instytucji finansowych. Uchwalone przepisy mają za zadanie dostosować polskie prawo do nowych dyrektyw Unii Europejskiej, wydanych już po kryzysie finansowym (tzw. dyrektywa CRDIV i rozporządzenie CRR).

W porządku obrad jest także specustawa drogowa, która ma pomóc inwestorom w terminowym wykonywaniu projektów drogowych. Z kolei nowela Prawa lotniczego nakłada na firmy zarządzające ruchem lotniczym obowiązek przedstawienia jeszcze przed startem samolotu planu lotu, pod groźbą grzywny.

Ustawa o pracy o morzu, również znajdująca się w porządku obrad Senatu, dostosowuje polskie przepisy do prawa międzynarodowego w zakresie standardów pracy marynarzy. Natomiast nowela ustawy o obszarach morskich RP dostosowuje polskie przepisy do prawa UE oraz bardziej precyzyjne określa granicę morską państwa.

Senatorowie zajmą się nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych, zakładającą, że nadzór nad działalnością administracyjną sądów wojskowych będzie wykonywany przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do Senatu wróci też inicjatywa legislacyjna tej izby, zgodnie z którą ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę, nawet jeśli sprawca nie będzie ustalony.

W porządku obrad Senatu jest ponadto nowela ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, umożliwiając Prokuratorii przekazywanie rutynowych spraw innym podmiotom, tak by mogła skupić się na tych najważniejszych dla Skarbu Państwa.

Senatorowie wysłuchają również zaległych informacji o działalności KRS i IPN w 2014 roku.

wł/pap


bg Image