c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_big.png

Ordynacja podatkowa, ustawa antylichwiarska, prawo energetyczne i decyzja ws. zgody na wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - to niektóre punkty posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się we wtorek po godz. 11. Tego samego dnia ma odbyć się część głosowań.

Ustalono, że we wtorek po rozpatrzeniu części punktów odbędzie się nad nimi głosowanie. Wśród nich jest uchwalona w lipcu Ordynacja podatkowa - która powstała z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie  niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ta tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem i ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Nowelizacja włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego  i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego.

Izba omówi ustawę o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami, co powinno zmniejszyć  obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Wprowadza ona obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do unijnego  rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Nowe rozwiązania mają sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych.

Senatorowie pochylą się też nad tzw. ustawą antylichwiarską (o nadzorze nad rynkiem finansowym), która ma zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych wprowadzając m.in. limit kosztów pożyczki.

W porządku obrad znajduje się też nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, której projekt opracował rząd. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do unijnego rozporządzenia ws. integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Nowe rozwiązania mają sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych.

W porządku prac senatu jest też wyrażenie zgody przez Senat na powołanie Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Bodnar - 38-letni prawnik, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - został w lipcu wybrany przez Sejm. Wątpliwości co do tej kandydatury miała część posłów Platformy, zwłaszcza o konserwatywnych poglądach. PO wprowadziła dyscyplinę klubową w jawnym, sejmowym głosowaniu. W Senacie głosowanie nad RPO jest jednak tajne. Zgodnie z prawem, jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie osoby wybranej przez posłów na RPO, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Senatorowie zajmą się też nowym prawem o zgromadzeniach; reguluje ono zasady organizowania zgromadzeń publicznych. Wprowadza dwa rodzaje zgromadzeń: marsze oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane spontanicznie. Przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2014 r. orzekł on, że niektóre przepisy obecnej ustawy są niekonstytucyjne.

Obecnie obowiązująca ustawa definiowała pojęcie "zgromadzenia" poprzez kryterium liczebności - było nim "zgrupowanie co najmniej 15 osób". TK uznał jednak takie rozwiązanie za niekonstytucyjne, m.in. z uwagi na brak zagwarantowania mniej licznym zgrupowaniom dostatecznej ochrony ze strony organów władzy publicznej. Ponadto, zdaniem Trybunału, ustanowienie przesłanki liczebności uczestników nie jest ograniczeniem koniecznym w demokratycznym państwie.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image