24.07.2015_Kropiwnicki_Maciaszek_Pahl_big.png

Obniżenie kosztów sporów sądowych i zachęcanie ich stron do mediacji - to niektóre cele rządowej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w piątek. Szczegóły projektu zaprezentowali na konferencji prasowej posłowie Robert Maciaszek, Witold Pahl i Robert Kropiwnicki.

Poseł Robert Maciaszek podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że w obecnym stanie prawnym można już korzystać z instytucji mediacji. "Niemniej jednak, jak pokazują dane statystyczne, choćby za 2003 rok, na 15 milionów spraw, które wpływają do sądów powszechnych, jedynie w przypadku niespełna 8 tys. spraw, sądy kierują sprawę do rozwiązania za pomocą chociażby instytucji mediacji" - dodał poseł.

Zaznaczył przy tym, że nie każda sprawa nadaje się do polubownego rozwiązania. "Niemniej jednak szacuje się potencjał spraw, które można rozwiązywać za pomocą polubownych sposobów na 1 milion 100 tys. rocznie. To jest 1 milion 100 tys. spraw mniej w sądach powszechnych" - dodał Robert Maciaszek. Według niego, była to główna przesłanka opracowania zmian, które uchwalił w piątek Sejm.

Zmiany proponowane w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów dotyczą przede wszystkim przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt autorstwa resortów gospodarki i sprawiedliwości ma doprowadzić do obniżenia kosztów sporów sądowych, które według szacunków Ministerstwa Gospodarki kosztują kilkadziesiąt miliardów zł rocznie. Ma też to zmniejszyć obciążenie sądów.

Propozycje MG idą przede wszystkim w kierunku jak najwcześniejszego poinformowania stron o możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu. Wprowadzają np. obowiązek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny. W intencji projektodawców ma to uświadomić stronom, że "każdy spór powinien zostać poprzedzony oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a sędziemu ułatwi podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego".

Wzmocniony zostanie też obowiązek informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania. W myśl projektu nowych przepisów skierowanie stron do mediacji będzie możliwe na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania.

Rozwiązania zawarte w projekcie mają także uporządkować kwestie proceduralne dotyczące mediacji, m.in. strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora, który będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji, a dane kontaktowe stron sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy, a nie jak obecnie na miesiąc.

wł/pap


bg Image