c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_.png

8 lipca 2015 r. rozpoczęło się 78.  posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie będą pracować nad ustawą o leczeniu niepłodności oraz wysłuchają informacji prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Michała Seweryńskiego na temat petycji  rozpatrzonych w ubiegłym roku.

Porządek obrad został uzupełniony o cztery ustawy - ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W porządku obrad izby wyższej jest ustawa o leczeniu niepłodności. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w ustawie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób „pozostających we wspólnym pożyciu”. Zabrania ona tworzenia zarodków w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Z metody tej będzie można skorzystać, jeśli inne metody leczenia stosowane co najmniej przez rok nie przyniosły efektów. Zapłodnionych będzie mogło zostać nie więcej niż 6 komórek rozrodczych. Wielkość ta nie będzie obowiązująca, jeśli kobieta ukończyła 35 lat, dwie próby in vitro nie przyniosły rezultatów lub ze względu na stan zdrowia kobiety, niezależny od problemu bezpłodności. W ustawie zapisano zakaz niszczenia prawidłowo rozwijających się zarodków, czyli takich, w których nie zostały stwierdzone wady powodujące ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z nowelizacją, spółki akcyjne oraz spółki z o.o. mające siedziby na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będą mogły prowadzić w Polsce działalność w zakresie określonych gier hazardowych - za pośrednictwem utworzonego w Polsce oddziału albo ustanowionego przedstawiciela. Przedstawicielem będzie mógł zostać przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność gospodarczą. Jeśli będzie to osoba fizyczna, będzie musiała mieszkać w Polsce oraz posługiwać się językiem polskim, jeśli osoba prawna – będzie musiała mieć siedzibę w Polsce oraz przynajmniej jednego polskojęzycznego członka zarządu.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji, która wdraża przepisy unijne, jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenie lub zniesienie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Uproszczone zostaną sprawozdania finansowe małych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, czyli spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjnych, spełniających dwa z trzech określonych w ustawie kryteriów.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie. Ma ona na celu zmianę systemu finansowania wydatków stanowiących koszty działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Nowelizacja rozszerza listę podmiotów zobowiązanych do wnoszenia rocznych opłat na rzecz KNF o wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym. Do tej pory roczne opłaty były uiszczane głównie przez Giełdę Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W porządku obrad jest ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych. Był to projekt senacki. Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących instytucji gospodarki budżetowej (IGB). Konieczność nowelizacji ustawy wynikła z postulatów Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej”. Ustawa przewiduje konieczność sporządzania przez IGB dwóch rodzajów sprawozdań – finansowego i z działalności oraz stosowanie przez nie zasad rachunkowości. Powinna się ona przyczynić do racjonalizacji i zwiększenia efektywności gospodarowania majątkiem przez IGB. Ponieważ większość tych jednostek zajmuje się resocjalizacją osób skazanych na karę pozbawienia wolności, zwiększenie ich  efektywności spowoduje pozytywne skutki społeczne.

Porządek zawiera też ustawę o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wywodzącą się z projektów: rządowego, poselskiego i komisyjnego. Jednym z celów nowelizacji jest walka z korupcją i dopingiem. Rozszerza ona zakaz pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych na osoby mające więcej niż 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która prowadzi taką działalność, oraz na wspólników spółek osobowych prowadzących taką działalność.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o usługach turystycznych, której projekt opracował rząd. Nowelizacja doprecyzowuje to, że do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki należy zorganizowanie powrotu turystów z imprezy wyjazdowej, w sytuacji gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. Jest to realizacja wniosku de lege ferenda przedstawionego w informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych”.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja dostosowuje przepisy do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego ws. międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

W porządku jest też ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, której projekt opracowali posłowie. Doprecyzowuje ona obowiązujące przepisy. Obecnie osoby, które zakupiły od gminy mieszkanie z bonifikatą, mogą je sprzedać przed upływem 5 lat i nie są zobowiązane do jej zwrotu, jeżeli środki ze sprzedaży przeznaczą w ciągu 12 miesięcy na zakup innego lokalu mieszkalnego. Obowiązująca ustawa nie wskazuje jednoznacznie, że dotyczy to także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i samorządy często w takich sytuacjach żądają zwrotu bonifikat. W myśl nowelizacji także zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego będzie zwalniał z obowiązku zwrotu upustu. W przypadku kupna takiego mieszkania o wartości niższej niż przyznana bonifikata kupujący będzie musiał zwrócić gminie niewykorzystaną część upustu.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przygotowaną przez posłów. Stanowi ona odpowiedź na postulat Rzecznika Praw Dziecka. Ma na celu ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka, dla wszystkich podmiotów leczniczych w całym kraju. Minister zdrowia określi w rozporządzeniu wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej. Otwarty katalog takich wzorów umożliwi jego rozszerzanie w miarę potrzeb bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w ustawie. Nowelizacja pozwoli na szybszy dostęp do informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenia sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do prawa krajowego przepisy unijne wymagające corocznego przekazywania do Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych, tj. dyplomów i świadectw marynarzy wydawanych przez polską administrację morską, w celu lepszego planowania unijnej polityki morskiej.

wł/senat.gov.pl


bg Image