sejm_big3.png

We wtorek po godz. 14.00 Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektami z zakresu ordynacji wyborczej oraz projektem doprecyzowującym zasad przekazywania 1 proc. podatku dochodowego i zakładającym utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Sejm zajmie się w drugim czytaniu trzema projektami zmian w Ordynacji podatkowej. Rządowy projekt upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia systemu poboru podatków. Rząd proponuje wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej to kolejna zmiana zaproponowana przez rząd.

Zmiany w przepisach o listach zastawnych, wzmacniające stabilność systemu bankowego oraz poziom bezpieczeństwa wierzycieli to istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, rozpatrywanego podczas bieżącego posiedzenia Izby. Projekt umożliwia bankom w większym stopniu refinansowanie działalności kredytowej poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są to dłużne papiery wartościowe, do których emitowania uprawnione są banki hipoteczne.

Będą specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Ich wprowadzenie zakłada rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie tworzących zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka.

Klienci parabanków będą bezpieczniejsi, a koszty zaciąganych przez nich pożyczek i kredytów niższe. To cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, którego drugie czytanie znalazło się w porządku obrad 96. posiedzenia Sejmu. Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej ma wyeliminować nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy udzielające kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Efektywniejsze zarządzanie nieruchomościami należącymi do wojska to istota rządowego projektu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku dziennym bieżącego posiedzenia Izby. Projekt łączy nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej - Agencję Mienia Wojskowego (AMW) i Wojskową Agencję Mieszkaniową (WAM). Zmiana jest podyktowana względami organizacyjnymi i ekonomicznymi - obie agencje podobne struktury i zbliżony zakres działania.

Ponadto posłowie omówią projekt zmian w ustawie o Straży Granicznej, zgodnie z którym w przypadku zakłócenia porządku publicznego w rejonie przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej, czyli na obszarze gmin przyległych do granicy, SG będzie mogła skorzystać ze wsparcia wojska. Projekt wprowadza rozwiązania zapewniające możliwość wsparcia SG przez wojsko, np. żandarmów, w przypadku "zagrożeń bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, do których zwalczania SG nie jest przygotowana".

Zmiany w organizacji i zakresie działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych to cel poselskiej propozycji nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Izba zajmie się nią w drugim czytaniu. Potrzeba zmiany przepisów wynika z konieczności wyraźnego wskazania, że ośrodki mają uprawnienie do wydawania opinii nie tylko w postępowaniach w sprawach nieletnich dotyczących nieletnich, ale też m.in. rodzinnych i opiekuńczych. Ośrodki te mają się stać organami pomocniczymi sądów okręgowych.

Sejm zajmie się w drugim czytaniu projektem zmian, przygotowanym na podstawie trzech poselskich przedłożeń nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Projekty zakładają likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), co ma poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku np. kredytobiorcy, który nie wywiązuje się z umowy. Zaciągając zobowiązanie wobec banku, klient otrzymuje do podpisania oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek niemożności spłaty zadłużenia. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada BTE tylko pod względem formalnym - nie może wnikać w kwestie merytoryczne.

Nowe zasady postępowań dyscyplinarnych w samorządzie komorników wprowadza poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jego drugie czytanie jest w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Posłowie proponują wprowadzenie do samorządu komorników sądowych instytucji rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny ma być powoływany na czteroletnią kadencję przez Ministra Sprawiedliwości spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą. Prawo do zgłoszenia kandydata ma mieć rada każdej z 11 izb komorniczych.

Główny cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, który rozpatrzony zostanie w drugim czytaniu to usprawnienie działalności Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z projektem Rzecznik będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, w tym sądów, akt i dokumentów do wglądu w Biurze RPD. Ponadto rzecznik będzie mógł przetwarzać wszelkie informacje, także tzw. dane wrażliwe, które są niezbędne do realizacji jego zadań.

W kolejnych dniach posiedzenia posłowie zajmą m.in. dwoma poselskimi i prezydenckim projektem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zakładają one możliwość przeznaczenia gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa.

Więcej osób otrzyma zadośćuczynienie za represje związane z prowadzeniem działalności niepodległościowe. To główny cel senackiego projektu nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Posłowie będą pracować nad nim w drugim czytaniu. Projekt rozszerza zakres uprawnień wynikających z ustawy o osoby, które były zmuszone do odbywania służby wojskowej pod pozorem wykonywania obowiązku obrony.

Rozpatrywany w drugim czytaniu poselski projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wydłuża z 3 do 6 miesięcy okres, na jaki można powierzyć pełnienie obowiązków prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Projekt przewiduje też możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy nie więcej niż dwa razy (obecnie można wyłącznie jeden raz przedłużyć okres pełnienia obowiązków i tylko o 3 miesiące).

Sejm zajmie się również projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy zmiany statusu i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (tzw. RODK-ów) oraz podporządkowania ich sądom okręgowym. Główne zdania tych placówek, to m.in. sporządzanie na zlecenie sądu opinii psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich, prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych, specjalistyczna opieka nad nieletnimi skierowanymi przez sąd.

Organizacje Pożytku Publicznego mogą ubiegać się o 1 proc. podatku, który - od 2004 r. - podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Posłowie chcą zlikwidować taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków, status ten utraciły.

Posłowie rozpatrzą także propozycję zmian w ustawie o pomocy społecznej - jedna z nich zakłada, że dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie będą musiały w przyszłości ponosić kosztów ich pobytu w domu pomocy społecznej.

Posłowie zapoznają się też ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku oraz informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image