c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_big.png

W dniach 24 i 25 czerwca 2015 r. Senat zbierze się na 77. posiedzeniu. W porządku obrad jest informacja ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny na temat polityki polonijnej. Senatorowie zajmą się m.in. projektem ustawy o administracji podatkowej i projektem modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Izba zajmie się ustawą o administracji podatkowej. Był to projekt rządowy.  Ustawa ma na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz ułatwienie obywatelom korzystania z jej wsparcia. Powstaną centra obsługi, w których będzie można składać podania i deklaracje, otrzymać zaświadczenia, a także uzyskać wyjaśnienia dotyczące przepisów. Mają one pomagać podatnikom niezależnie od urzędu skarbowego, pod który ci podlegają. Ustawa przewiduje także, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą mieli prawo do pomocy asystenta podatnika. Ponadto nakłada ona na administrację podatkową obowiązek zapewnienia jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych, poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych i komorników przez zdjęcie niektórych obowiązków z sędziów, uproszczenie niektórych czynności procesowych oraz zmodyfikowanie tych instytucji, które są wykorzystywane przez uczestników postępowań do ich przedłużania. Zmodyfikowane przepisy mają zwiększyć efektywność postępowania egzekucyjnego. Ustawa stanowi ponadto kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego. Skutkiem mają być oszczędności w sądownictwie, poprawa efektywności pracy sądów i zwiększenie dostępu do nich.

Senat będzie debatować nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, wywodzącą się z projektu rządowego, która wdraża do prawodawstwa krajowego przepisy unijne. Ustawa umożliwia wypłatę zaliczek na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać zaliczki z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację scaleń gruntów oraz pomoc techniczną.

Porządek obrad zawiera ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja  ma na celu uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w taki sposób, aby zapewnić wszystkim kandydatom dostęp do służby publicznej na równych zasadach przez ustanowienie obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do służby. Zgodnie z ustawą, nabór do służby będzie otwarty i konkurencyjny, a  przyjęcie kandydata poprzedzi postępowanie kwalifikacyjne. Ustawa reguluje też zasady przyznawania strażakom płatnego urlopu szkoleniowego związanego z egzaminami lub pracą dyplomową.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne. Poprawia ona system kontroli produktów wykorzystujących energię w zakresie etykietowania. Kontrole mają prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. W nowelizacji doprecyzowano pojęcie karty produktu, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych.

W porządku obrad znajdują się dwie ustawy ratyfikacyjne, opracowane przez rząd. Pierwsza to ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), przyjętej w Genewie 19 października 1953 r. Konstytucja określa status organizacji, jej funkcje i cele działania, zasady członkostwa, strukturę i kompetencje jej organów, a także zagadnienia finansowe. Ratyfikacja spowoduje wzmocnienie pozycji Polski jako członka IOM. Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie 29 czerwca 2012 r. Zawarcie umowy jest kolejnym krokiem w realizacji celów Strategicznego Partnerstwa między Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ustanowionego w Rio de Janeiro w 1999 r.

Izba będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych, powstałą na bazie dwóch projektów. Nowelizacja uwzględnia ustalenia państw członkowskich NATO ze szczytu w Newport w 2014 r. Jej podstawowym celem jest zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB. Udział wydatków na naukę, badania i rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego zostaje zagwarantowany na poziomie co najmniej 2,5 proc. nakładów na obronność.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja wspiera prowadzenie bardziej skutecznej polityki ochrony zabytków w skali całego kraju przez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi. Ujednolica ona  zasady dokonywania wpisu do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych.

wł/senat.gov.pl


bg Image