89.posiedzenie_Sejmu_big.png

We wtorek po godzinie 11 rozpoczęło się 95. posiedzenie Sejmu. W związku z decyzją Radosława Sikorskiego o rezygnacji z funkcji marszałka, posłowie mają wybrać jego następcę. Zajmą się też m.in. projektem dot. dekretu Bieruta oraz rządowym projektem ustawy dot. świadczeń rodzicielskich.

Świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego - to kolejna rządowa propozycja wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać. Ma ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowa zlecenie). Propozycja ta realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé, zgodnie z którą wsparciem maja zostać objęci wszyscy rodzice.

Zasada „33 i 3” – koniec zatrudniania na wieloletnie umowy na czas określony to jedna z najważniejszych propozycji zmian w Kodeksie pracy, zawartych w rządowym projekcie. Sejm na bieżącym posiedzeniu rozpatrzy go w drugim czytaniu. Proponowane rozwiązanie „33 i 3” oznacza, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada „33 i 3” nie będzie stosowana, np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji. Ponadto w projekcie zaproponowano uzależnienie okresów wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania, a nie od rodzaju umowy.

Podczas 95. posiedzenia Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, czyli . Ta propozycja stanowi trzeci etap deregulacji i zakłada otwarcie 101 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Według rządu rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w trudniejszej sytuacji materialnej to kolejny punkt porządku obrad 95. posiedzenia Izby. Rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa realizuje zapowiedziany przez premier Ewę Kopacz w exposé program „Prawo dla każdego”. Zgodnie z projektem powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na etapie przedsądowym. Uzupełni ona aktualne poradnictwo prawne, w ramach którego obywatele mogą uzyskać pomoc m.in. w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W punktach będzie można m.in.: uzyskać informację o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego. Możliwe będzie także sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne, sporządzenie pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Prorodzinne zmiany w programie „Mieszkanie dla młodych” zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, nad którym Sejm będzie pracować w drugim czytaniu. Program „Mieszkanie dla młodych” (MdM) jest realizowany przez rząd od 2014 r. – zastąpił on program „Rodzina na swoim”. MdM wspiera młodych w kupnie pierwszego mieszkania (domu) z rynku pierwotnego na kredyt oferując dopłatę do wkładu własnego. Zaproponowane zmiany wynikają z analizy dotychczasowych efektów programu. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci (zwiększy to wysokość dofinansowania o 30 proc.). Ponadto, zgodnie z projektem, osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe dofinansowanie wkładu własnego - 20 proc. zamiast obecnych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej – dopłata wzrosłaby do 30 proc. z aktualnych 15 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. Dodatkowo projekt zakłada rezygnację z warunku „pierwszego mieszkania” i limitu wieku w przypadku rodzin i osób wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem wyrobami akcyzowymi zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, nad którym Sejm rozpocznie prace. Celem proponowanych regulacji jest zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców. Pozwoli to obniżyć koszty prowadzonej przez nie działalności. Projekt m.in. wprowadza możliwość wyboru w określonych sytuacjach przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy.

Powstanie Rada Dialogu Społecznego – nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. To propozycja zawarta w rządowym projekcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, który zostanie rozpatrzony w pierwszym czytaniu na 95. posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z projektem, Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia oraz wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych. Zastąpi ona funkcjonującą od 2001 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Konieczność powstania nowego forum współpracy sygnalizowane było zarówno przez partnerów społecznych, związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i stronę rządową.

Polska wdroży najlepsze światowe praktyki dotyczące tzw. listów zastawnych, co powinno zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych. W pierwszym czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu zniesienie barier dla rozwoju rynku listów zastawnych. Są to dłużne papiery wartościowe, do których emitowania uprawnione są banki hipoteczne. Dokumenty te stwierdzają zobowiązanie banku do wypłaty w określonym terminie pieniędzy wraz z odsetkami.

Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu rządową propozycją kompleksowego uregulowania zasad organizowania i przeprowadzania zgromadzeń. Zaproponowane przepisy mają czynić zadość wymogom zgodności z konstytucją oraz zobowiązaniami międzynarodowymi. Mają przyznawać obywatelom pełne prawo do korzystania z konstytucyjnej wolności zgromadzeń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz osobom przebywającym w pobliżu. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wytyczne Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Nowe regulacje dotyczące prawa lotniczego wprowadza rządowa propozycja nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze, którego drugie czytanie jest zaplanowane podczas 95. posiedzenia Sejmu. Projekt umożliwi cywilnym samolotom transportowym (polskim i obcym) start i lądowanie na polskich lotniskach wojskowych, jeśli wymagają tego zadania realizowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych np. przewóz żołnierzy lub ładunku. Zmiana jest konieczna z uwagi na zobowiązania sojusznicze w ramach NATO i Unii Europejskiej, w wyniku których Polska powinna posiadać zdolność do tzw. strategicznego transportu, czyli zapewnienia transportu sprzętu wojskowego i ludzi na odległość co najmniej 4 tys. km.

Urzędy morskie będą przekazywały Komisji Europejskiej informacje statystyczne dotyczące m.in. kwalifikacji marynarzy - taką zmianę zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Sejm rozpatrzy go w drugim czytaniu. Głównym celem projektu jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Projekt zakłada, że do 31 marca każdego roku dyrektorzy urzędów morskich będą przekazywać Komisji Europejskiej drogą elektroniczną, za pośrednictwem Urzędu Morskiego w Szczecinie, informacje statystyczne dotyczące dokumentów kwalifikacyjnych, tj. m.in. dyplomów i świadectw marynarzy wydawanych przez polską administrację morską.

Przedsiębiorcy, którzy realizują kontrakty publiczne nie stracą na ozusowaniu umów cywilnoprawnych - to istota propozycji poselskiej, nad którą Sejm będzie dyskutował podczas 95. posiedzenia Sejmu. Projekt zmienia nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. od umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ oznacza to m.in. wzrost kosztów dla przedsiębiorców realizujących kontrakty udzielone w trybie Prawa zamówień publicznych, wnioskodawcy proponują zmianę zasad ich renegocjowania – strony będą mogły podjąć rozmowy bez konieczności oczekiwania na wejście w życie nowych zasad oskładkowania umów zleceń.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy będzie przedłużone. Przewiduje to poselski projekt nowelizacji ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, który Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu. Proponowana nowelizacja umożliwi dalsze wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych po 1 stycznia 2016 r., aż do wygaśnięcia prawa do ekwiwalentu.

Uczelnie sprawniej uzyskają uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim - taki ma być efekt poselskiej propozycji zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym, którą Izba rozpatrzy w drugim czytaniu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego. Zmienia przepis określający warunki niezbędne do uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Jest to - obok profilu praktycznego – jeden z dwóch profili kształcenia przewidzianych reformą szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1 października 2014 r.

Sytuacja prawna warszawskich nieruchomości odebranych tzw. dekretem Bieruta będzie uporządkowana. To kolejny punkt obrad bieżącego posiedzenia Izby. Rozpatrywany w drugim czytaniu senacki projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma uregulować stan prawny nieruchomości objętych dekretem z 26 października 1945 r. o własności gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretem Bieruta) i wyeliminować nieprawidłowości związane z procesem reprywatyzacji.

Działalność przedsiębiorstw społecznych zyska ramy prawne - taki jest cel poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. Ma zachęcać do aktywności ekonomicznej, która nie opiera się wyłącznie na mechanizmach rynkowych oraz aktywizować zawodowo i społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.

W czasie 95. posiedzenia Sejm wysłucha też informacji bieżącej dotyczącej rządowego programu na lata 2015-2018 „Bezpieczna plus”. Na posiedzeniu posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii, m.in. Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 oraz przekształceń w Kompani Węglowej SA.

wł/sejm.gov.pl


bg Image