Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/C9wSxAiJ4UV406f.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/C9wSxAiJ4UV406f.png'
C9wSxAiJ4UV406f.png
Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektami dotyczącymi wprowadzenia możliwości podjęcia działalności gospodarczej na próbę, a także usprawnienia wymiany informacji z instytucjami podatkowymi innych państw UE czy projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, obniżającym opłaty za przedszkola.

Zgodnie z projektem nowelizacji od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie na podstawie porozumienia starostów można tworzyć zawodowe rodziny zastępcze oraz publiczne domy dziecka na terenie innego powiatu. Projekt nowelizacji do katalogu placówek opiekuńczo-wychowawczych, tworzonych na terenie innego powiatu w oparciu o porozumienie starostów, dodaje niepubliczne rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

W trakcie trzydniowego posiedzenia posłowie zdecydują także o losach obywatelskiej ustawy przywracającej 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku tzw. reformy Gowina. Za odrzuceniem ustawy opowiedział się Senat.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o nasiennictwie to kolejny punkt porządku dziennego 43. posiedzenia Sejmu. Celem projektu jest umożliwienie wpisania do tzw. krajowego rejestru ok. 50 odmian roślin sadowniczych bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań tzw. OWT (badanie odrębności, wyrównania i trwałości). Chodzi o to, by producenci i sprzedający sadzonki (tzw. materiał szkółkarski) nie musieli przerywać działalności do czasu rejestracji.

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt zmian w kodeksie pracy, który ma pozwolić na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Za jego przyjęciem w maju opowiedziała się sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Sejm wysłucha informacji minister rozwoju regionalnego nt. propozycji podziału funduszy europejskich na programy operacyjne.

wł/pap


bg Image