c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_big.png

Na 75. posiedzeniu w dniach 20 i 21 maja 2015 r. zbierze się Senat. Izba podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w dniu 6 września br. Pytania referendalne dotyczą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa i wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Prezydent 13 maja przekazał marszałkowi Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, a termin podjęcia przez Izbę uchwały w tej sprawie upływa 27 maja.

W porządku obrad jest informacja wiceministra spraw zagranicznych Konrada Pawlika na temat polityki polonijnej oraz informacja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności w 2014 r.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Celem nowelizacji jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi dopalaczami, do praktyki większości państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona definicję „nowej substancji psychoaktywnej” i upoważnia ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu będzie zabronione na gruncie prawa administracyjnego. Zmianie ulegnie również definicja „środka zastępczego”, a także „ziela konopi innych niż włókniste”. Przy ministrze  zdrowia powstanie ekspercki zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie jego ocen i rekomendacji  minister będzie podejmował decyzje co do zamieszczenia określonych substancji w odpowiednich załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych. Sprzedaż zawierających substancje psychoaktywne popularnych leków na przeziębienie będzie ograniczona ze względu na zawartość substancji psychoaktywnych. Do końca 2016 r. jednorazowo w aptece będzie można kupić nie więcej niż jedno opakowanie dostępnego bez recepty produktu leczniczego zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Był to  projekt rządowy. Nowe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych unijnych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020. Ustawa podnosi maksymalny zakres dopłaty budżetowej do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas wynosiła ona 40%). Zapewnia producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. Ubezpieczenia obejmą oddzielnie każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie). Nowelizacja zakłada inny sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeniowe; wnioski takie będą mogły być składane dwa razy w roku, a zwrot także odbywałby się dwa razy w roku.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja wynika z konieczności pełnego wdrożenia przepisów unijnych (w październiku ub.r. Komisja Europejska pozwała Polskę w sprawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Trybunału Sprawiedliwości) oraz wyeliminowania szarej strefy istniejącej w sektorze przetwarzania odpadów pochodzących z tej dziedziny gospodarki, a zarazem skierowania ich do legalnych stacji demontażu. Ustawa zobowiązuje podmioty profesjonalnie wprowadzające pojazdy na rynek polski (np. dealerów samochodowych i właścicieli komisów) do organizowania krajowej sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmioty wprowadzające więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie.  Nowelizacja przewiduje też, że właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja umożliwia finansowanie z budżetu państwa rządowego programu, który ma na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów magisterskich w najlepszych uczelniach na świecie.  Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Taką możliwość będą mieli też absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017. Będzie mogło z niego skorzystać ok. 100 studentów rocznie. W 2016 r. budżet państwa przeznaczy na ten cel 18,5 mln zł, a planowana kwota dofinansowania na cały 10-letni program do 2025 r. to 336 mln zł.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja przenosi kompetencje uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na jego zarząd. Dzięki temu jednakowe przepisy będą obowiązywać na wszystkich szczeblach samorządu, gdzie zadania te zostały powierzone organom wykonawczym zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i województwa. Dotychczasowe regulaminy organizacyjne starostw powiatowych zachowają moc do dnia wejścia w życie regulaminów wydanych zgodnie z nowelizacją.

Porządek obrad przewiduje też ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, przygotowaną przez posłów. Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązku planowania i finansowania przez gminy oświetlenia obiektów znajdujących się na jej obszarze. W obecnym stanie prawnym za finansowanie oświetlenia drogi odpowiada gmina, na której terenie znajduje się droga. Wyjątkiem są płatne autostrady i drogi ekspresowe. Ustawa zwalnia gminy z obowiązku utrzymania oświetlenia wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w zakresie, w jakim przebiegają poza granicami terenów zabudowanych. Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. Szacuje się, że koszty gmin związane z finansowaniem oświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowanym zmniejszą się o ok. 100 mln zł rocznie.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Ustawa rozszerza katalog podmiotów leczniczych o jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi. Chodzi o utworzone przez ministra obrony narodowej jednostki polowej służby zdrowia, zatrudniające lekarzy i realizujące zadania związane z zabezpieczeniem medycznym Sił Zbrojnych - także poza granicami państwa – bez potrzeby angażowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowelizacja zachowuje ich odrębność wynikającą ze specyfiki działalności i umiejscowienia  w strukturze organizacyjnej wojskowej służby zdrowia.

Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin księdza Jana Twardowskiego, wniesionego przez grupę senatorów. Senat przypomina, że 1 czerwca upływa sto lat od urodzin księdza prałata, wybitnego lirycznego poety religijnego.

wł/senat.gov.pl


bg Image