c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_big.png

Podczas obecnego 73. posiedzenia  senatorowie wysłuchają informacji wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego o realizacji pakietu onkologicznego. Zapoznają się też z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015, który przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far. Porządek obrad przewiduje także wyrażenie zgody przez Izbę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Był to prezydencki projekt. Nowelizacja wdraża sporządzoną w 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ma ona na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowych instytucji i rozwiązań systemowych, które powstrzymają degradację krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz zapewnią jego zachowanie, w szczególności przez wprowadzenie reglamentacji działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych. Ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego i krajobrazu priorytetowego. Nakłada ona na samorządy województw obowiązek sporządzania nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego (po raz pierwszy - w ciągu trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów). Mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa będzie ustalać normy prawne dotyczące wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowela  wprowadza do krajowego systemu prawnego przepisy unijne  ustanawiające system zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej oraz wprowadza sankcje za nielegalny przywóz do Polski produktów z drewna. Organem monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Nowelizacja wprowadza sankcje w wysokości dwukrotności wartości celnej produktów z drewna przywożonych do Polski bez koniecznej licencji. Kary te będą wymierzali naczelnicy urzędów celnych.

Senatorowie omówią ustawę o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Był to projekt rządowy. Ustawa dostosowuje przepisy krajowe do unijnych i wprowadza sankcje za ich nieprzestrzeganie. Za wprowadzanie do obrotu detergentów bez polskiej etykiety dystrybutorom będzie grozić grzywna, a za wywóz chemikaliów bez wymaganej zgody - grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do lat dwóch. Takie kary będą również wymierzane za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. Ustawa rozszerza kompetencje Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Będzie on zobowiązany do corocznego przekazywania Komisji Europejskiej i OECD informacji o funkcjonowaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Polsce.

W porządku obrad znajdują się  cztery ustawy ratyfikacyjne przygotowane przez rząd. Jest wśród nich Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7 października 2014 r. w Warszawie. Na mocy umowy Polska i USA wzajemnie się zobowiązują do automatycznego przekazywania danych o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa, prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Umowa określa sposób identyfikacji,  przetwarzania i przekazywania informacji o rachunkach prowadzonych dla rezydentów drugiego państwa.

Druga to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie 19 września 2014 r. Celem umowy jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości brygady (3-6 tys. żołnierzy), a także określenie podstawowych zasad jej funkcjonowania.

Kolejna to ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności  NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE 17 września 2014 r.

Następna to ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen 18 października 2007 r.  EUROGENDFOR jest strukturą międzynarodową, tworzoną przez sześć państw UE: Francję, Włochy, Holandię, Portugalię, Rumunię i Hiszpanię. Ratyfikowanie Traktatu umożliwi przystąpienie Polski do tej organizacji międzynarodowej typu żandarmeryjnego, która wykonuje zadania policyjne w ramach operacji zarządzania kryzysowego.

wł/senat.gov.pl


bg Image