89.posiedzenie_Sejmu_big.png

Bezpłatna nauka na najlepszych uczelniach na świecie dla najzdolniejszych studentów to tylko jedna z propozycji, nad którymi będą pracować posłowie na 89. posiedzeniu Sejmu. Izba zajmie się również m.in. poprawą bezpieczeństwa depozytów w bankach spółdzielczych, projektem tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej usprawniającej odzyskiwanie nieruchomości zabranych dekretem Bieruta oraz propozycją wsparcia dla członków opozycji antykomunistycznej w latach 1956-1989. Posłowie będą też debatować nad umową o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej.

Sejm rozpocznie w pierwszym czytaniu prace nad rządową propozycją zmian w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustawach. Zmiany dotyczą zasad tworzenia funduszy własnych oraz umożliwiają powołanie przez banki spółdzielcze oraz zrzeszające (czyli powstałe w wyniku połączenia się co najmniej dwóch banków, w tym co najmniej jednego spółdzielczego) systemu ochrony instytucjonalnej. Projekt jest związany z koniecznością dostosowania krajowego systemu bankowości spółdzielczej do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CRR, od Capital Requirements Regulation).

Bezpłatne studia za granicą dla najzdolniejszych zakłada rządowy projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu na bieżącym posiedzeniu. Ta propozycja realizuje zapowiedź premier Ewy Kopacz z exposé ustanowienia rządowego programu, który zapewni wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie. Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych podobnie jak jest obecnie w przypadku np. stypendiów naukowych i socjalnych.

Posłowie będą pracować także nad projektem zmian w ustawie o lasach, który ma zamknąć rynek UE przed obrotem nielegalnie pozyskanym drewnem pochodzącym z innych rejonów świata. Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przewiduje m.in. kary, jakie trzeba będzie zapłacić za wprowadzenie na rynek nielegalnie pozyskanego drewna. Zaproponowane w projekcie ustawy grzywny będą wynosić od 500 zł do 200 tys. zł. Kary te będą wymierzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Przy ustalaniu ich wysokości będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu.

W projekcie ustawy, nad którym będą debatować posłowie, Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy między rządami Litwy, Polski i Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Umowa została podpisana 19 września 2014 r. w Warszawie. Celem umowy jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej jednostki wojskowej o wielkości brygady (3-6 tys. żołnierzy), a także określenie podstawowych zasad jej funkcjonowania.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniający prezydenta do ratyfikowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. Umowa określa podstawowe zasady funkcjonowania batalionu na terytorium Polski.

W drugim czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikowania Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r. Europejskie Siły Żandarmerii są strukturą międzynarodową, tworzoną przez sześć państw UE: Francję, Włochy, Holandię, Portugalię, Rumunię i Hiszpanię. Organizacja jest przygotowana do udziału w misjach służących m.in. zapobieganiu konfliktom oraz ustanawianiu i utrzymywaniu pokoju.

Minister Sprawiedliwości będzie sprawował zewnętrzny nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej - takie założenie zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych, którego drugie czytanie będzie kolejnym punktem obrad 89. posiedzenia Sejmu. Zewnętrzny nadzór administracyjny będzie obejmował analizę rocznych informacji o działalności sądów wojskowych, wyznaczanie ogólnych kierunków nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych oraz kontrolę wywiązywania się przez nich z obowiązków. W jego ramach będą wydawane także stosowne zarządzenia.

Lepsza ochrona przed szkodliwym wpływem chemikaliów to główny cel rządowej propozycji nowelizacji ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która m.in. dostosowuje przepisy krajowe w zakresie chemikaliów do regulacji unijnych.  Projekt noweli zaostrza sankcje za nieprzestrzeganie ustawy: za wprowadzanie do obrotu detergentów bez polskiej etykiety dystrybutorom będzie grozić grzywna, a za wywóz chemikaliów bez wymaganej zgody  grzywna, ograniczenie wolności lub do lat 2 więzienia. Takie kary będą również możliwe za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. Projekt rozszerza kompetencje Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

Samorządy będą mogły przeciwdziałać degradacji krajobrazu - przewiduje to prezydencki projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, którego drugie czytanie jest zaplanowane w czasie 89. posiedzenia Sejmu. Projekt ma wdrożyć sporządzoną 20 października 2000 r. we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, która w stosunku do Polski weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Proponowana ustawa m.in. nakłada na samorządy województw obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów poprzez sporządzanie nie rzadziej niż raz na 20 lat audytu krajobrazowego. Projekt wprowadza urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych, w oparciu o audyt krajobrazowy.

Posłowie będą też pracować nad projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim straże gminne (miejskie) stracą uprawnienia do używania urządzeń rejestrujących (np. fotoradarów). Ponadto wszystkie stacjonarne urządzenia rejestrujące będą musiały zostać przekazane do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a urządzenia przenośne do Policji. Projekt zakłada też, że za naruszenia przepisów ruchu drogowego takie jak np.: przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle, zarejestrowane fotoradarem, będzie grozić odpowiedzialność administracyjna, a nie karna, jak to jest obecnie. To oznacza, że nałożenie kary nie będzie wymagało, jak obecnie, ustalenia sprawcy. Odpowiedzialność administracyjną ponosiłby właściciel lub podmiot posiadający tytuł prawny do pojazdu, którym złamano przepisy. Kto ma zostać ukarany, będzie ustalał Główny Inspektor Transportu Drogowego w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Posłowie rozpoczną w Sejmie pracę nad tzw. małą ustawą reprywatyzacyjną, czyli nad ustawą mającą na celu uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości odebranych tzw. dekretem Bieruta. Projekt ma uregulować stan prawny nieruchomości objętych dekretem z 26 października 1945 r. o własności gruntów na obszarze m. st. Warszawy i wyeliminować nieprawidłowości związane z procesem reprywatyzacji. Projekt zawiera propozycję, by sprzedaż roszczeń wymagała aktu notarialnego – dotychczas nie było takiego wymogu. Dzięki temu wzmocniona zostanie pewność obrotu. Notariusze będą też mieli obowiązek poinformowania o takiej transakcji urzędników. W przypadkach, gdy prawowici właściciele złożyli po wejściu w życie dekretu wnioski o zwrot, a potem w żaden sposób nie ubiegali się o nieruchomość, postępowania byłyby umarzane.

Kontynuacja prac w drugim czytaniu nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych to kolejny punkt porządku dziennego posiedzenia Sejmu. Projekt, przedstawiony w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w sposób kompleksowy reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. Projekt określa m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania tzw. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image