88.posiedzenie_big_bialoskorski.png

Sejm we wtorek po godz. 13 rozpoczął posiedzenie, na którym zajmie się prezydenckim projektem dot. kierowania państwem w czasie wojny. Posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wysłuchają informacji nt. sytuacji w rolnictwie.

Jednak obrady posłowie rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego ostatnio posła I i II kadencji Adama Halbera.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował projekt nowelizacji kilku ustaw, w tym ustawy o powszechnym obowiązku obrony do Sejmu w lipcu 2014 roku; pod koniec sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie na sali plenarnej, po czym projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.

Prezydencki projekt jest następstwem przyjętej w 2013 roku i obowiązującej od stycznia 2014 roku zreformowanej struktury dowodzenia. Przewiduje doprecyzowanie: kompetencji naczelnego dowódcy, zadań kandydata na to stanowisko oraz terminu "czas wojny" - w celu usprawnienia kierowania obroną państwa w czasie wojny.

Projekt odnosi się do konstytucyjnego terminu "czas wojny", występującego łącznie w ponad stu aktach prawnych, w tym 40 ustawach. Byłby on określany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów, tak aby instytucja państwowe, przedsiębiorcy i inne podmioty mające zadania na czas wojny wiedzieli, kiedy się on zaczyna i kończy.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt przenosi do polskiego prawa całość europejskich rozwiązań dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wraz z najnowszymi zmianami, np. objęciem systemem lotnictwa pasażerskiego.

Głównym zadaniem regulacji jest zapewnienie polskim podmiotom, objętym unijnym systemem, możliwości prawidłowego, czyli zgodnego z najnowszymi przepisami UE monitorowania emisji, sprawozdawczości itp.

Większe bezpieczeństwo dzieci podróżujących samochodami to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wdrażającej do polskiego prawa regulacje unijne (m.in. dyrektywę Komisji 2014/37/UE), dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci w pojazdach. Wnioskodawcy proponują m.in. zaostrzenie wymogów dotyczących parametrów technicznych dla fotelików samochodowych. Projekt przewiduje również, że obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie uzależniony tylko od ich wzrostu. Zniesiona ma zostać granica 12 lat. Projekt wprowadza bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej 3 lat w pojeździe, który nie ma pasów bezpieczeństwa i fotelika oraz zakaz przewożenia dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika. Ponadto proponowana nowelizacja dopuszcza przewożenie dzieci o wzroście co najmniej 135 cm na tylnym siedzeniu samochodu bez fotelika, pod warunkiem, że będą przypięte pasami.

Na bieżącym posiedzeniu Sejmu posłowie zapoznają się z podsumowaniem realizacji przez rząd i samorządy w latach 2012 i 2013 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do celów programu należy m.in. promocja zdrowia psychicznego oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych form opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zaostrzenie kar za prowadzenie pojazdów bez uprawnień, czyli np. bez prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem bądź karty motorowerowej przewiduje poselski projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Prawa o ruchu drogowym. Karana będzie jazda po drogach publicznych, w strefie zamieszkania (w takiej strefie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a ponadto obowiązuje w niej ograniczenie prędkości do 20 km/h) oraz w strefie ruchu (obejmującej co najmniej jedną drogę wewnętrzną, której zarządca zgodził się, by na tym obszarze obowiązywały ogólne zasady ruchu).

W czasie posiedzenia posłowie wysłuchają też informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie.

Podczas 88. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi.

wł/pap/sejm.gov.pl

foto: Krzysztof Białoskórski


bg Image