senat_14_12.png

Na dwudniowym posiedzeniu Senat zajmie się m.in. ustawą o odnawialnych źródłach energii a także największą od 1997 r. nowelizacją Kodeksu karnego. Do porządku obrad dołączono projekt nowelizacji ustawy porządkującej problemy związane z tzw. dekretem Bieruta w Warszawie.

W porządku obrad znajduje się ustawa o odnawialnych źródłach energii, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej  w zakresie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub biogaz rolniczy z instalacji odnawialnego źródła energii. Nowe regulacje mają także prowadzić do powstania nowych miejsc pracy w wyniku zwiększenia liczby nowych instalacji OZE. Senackie komisje zaproponowały kilkadziesiąt poprawek do ustawy o OZE, większość z nich ma charakter legislacyjny.

Senat zajmie się też wielką nowelizacją Kodeksu karnego, zmieniającą "filozofię karania". Senatorowie zajmą się też ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie trzech projektów – rządowego, poselskiego i senackiego. Jest to licząca ponad 100 stron   nowelizacja zmieniająca "filozofię karania" i będąca największą zmianą tej ustawy od 1997 r. Ustawa realizuje założenia nowej polityki karnej, która przez zmianę struktury orzekanych kar ma prowadzić do obniżenia populacji zakładów karnych.

Senatorowie w czwartek dołączyli do porządku projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem warszawskim z 1945 roku (tzw. dekretem Bieruta). Projekt daje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego prawo pierwokupu gruntów warszawskich objętych roszczeniami, jeśli będą się na nich znajdować instytucje użyteczności publicznej.

Nowela Prawa budowlanego - którą przewidziano w porządku obrad - znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.

Senatorowie będą debatować także nad nowelą ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja ma na celu wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, które obejmuje regularne przewozy autobusami na trasach dłuższych niż 250 km. Rozporządzenie wskazuje, że pasażerowie mają prawo do odszkodowań i pomocy w razie wypadków. Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchomej mają mieć możliwość uzyskania pomocy w wyznaczonych dworcach.

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych - która także znalazła się w porządku obrad - przewiduje zmiany w zasadach nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, działaniu dyrektorów sądów i delegowaniu sędziów do MS. Jej celem jest  usprawnienie i podniesienie efektywności sądownictwa powszechnego. Zmiana ma dostosować przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r.

Senat zajmie się także ustawą o rzeczach znalezionych, która zakłada przekazanie starostom odpowiedzialności za przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych, określenie sposobu przechowywania tych rzeczy oraz określenie praw i obowiązków znalazców. Ustawa przewiduje, że starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł. W takiej sytuacji znalazca może postąpić z rzeczą według własnego uznania. Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, starosta wywiesi w swojej siedzibie wezwanie. Jeżeli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek zamieścić ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek zawiera również ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; w regulacjach nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących. Nowela stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r., zgodnie z którym zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a nie rozporządzeniach ministra edukacji.

Senat zajmie się także znowelizowanymi przepisami dotyczącymi podatku od ukrywanych dochodów. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. i z 18 lipca 2013 r. dotyczących opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Sejm pozostawił 75 proc. stawkę PIT w przypadku próby oszustwa fiskusa. Jak zaznacza resort finansów przepisy mają charakter prewencyjny - mają zachęcić do uczciwego rozliczania się z państwem.

Senatorowie będą pracować nad poselskim projektem ustawy o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury - pieczę nad nimi będzie sprawował minister kultury. Utworzona w tym trybie państwowa instytucja kultury ma wstąpić we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcana spółka. Jej pracownicy mają stać się, z dniem przekształcenia, pracownikami utworzonej instytucji kultury, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. W państwową instytucję kultury będzie mogła być przekształcona spółka prowadząca działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w sposób nienastawiony na osiągnięcie zysku, co leży w interesie publicznym.

Izba przeprowadzi także drugie czytanie trzech senackich projektów ustaw i jednego projektu uchwały.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image