senat_14_12.png

Ustawa budżetowa na 2015 rok - to główny punkt dwudniowego, pierwszego w Nowym Roku posiedzenia Senatu. Po rozpoczęciu posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłych niedawno dwóch byłych senatorów - Mariana Kozłowskiego (senatora V kadencji) i Mariana Jurczyka (senatora IV kadencji). Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził też w imieniu swoim i Senatu współczucie dla narodu francuskiego w związku ze środowym zamachem na pismo "Charlie Hebdo". Przypomniał także zmarłego w środę pisarza i reżysera Tadeusza Konwickiego.

Pierwszym punktem obrad jest ustawa budżetowa na 2015 rok, uchwalona w grudniu przez Sejm. Zgodnie z założeniami ustawowymi, większość wskaźników makroekonomicznych jest korzystniejsza od zapisanych w budżecie na rok 2014. Szacowane dochody wyniosą 297,17 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż 343,25 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Rząd zakłada, że wzrost gospodarczy ma wynieść 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.), a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.). Nominalny wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie 4,3 proc. (w 2014 r. – 3,5 proc.) Zatrudnienie ma wzrosnąć o 0,8 proc. (na 2014 r. był prognozowany spadek zatrudnienia o 0,1 proc.).

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała przyjęcie przez izbę pięciu poprawek, m.in. zakładających zmniejszenie o 20 mln zł środków na Polską Agencję Kosmiczną i przeznaczenie ich na inne cele, w tym polsko-ukraińską współpracę młodzieży. To modyfikacja poprawki - wspierającej PAK o 30 mln zł - jaką przyjął do budżetu Sejm. Zgodnie propozycjami senatorów 4 mln zł z PAK miałyby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, a 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej. Senacka komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną - wsparcie Telewizji Polonia. Komisja poparła również poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na "Centralne wsparcie w Obronie Narodowej". Chodzi tu o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.

W programie obrad Senatu jest także nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, której projekt przygotował rząd. Zakłada ona m.in., że firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają rządowe wsparcie. Na pomoc dla nich ma być przeznaczone do 500 mln zł. Zmiany legislacyjne przewidujące wsparcie przedsiębiorców, którzy tracą przez rosyjskie embargo, zapowiadała premier Ewa Kopacz w swoim expose.

Senat ponownie zajmie się też własną nowelizacją ustawy o odpadach, którą w grudniu uchwalił Sejm. Ustawa dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą wydawania środków unijnych i krajowych.

Z kolei nowelizacja ustawy o biopaliwach, która także jest w porządku obrad, wprowadza do ustawy zapisy europejskiej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają doprowadzić do zakończenia postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Ustawa zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Komisje senackie zaproponowały do ustawy kilkanaście poprawek.

Izba przeprowadzi drugie czytanie trzech senackich projektów ustaw - dwa dotyczą kodeksu rodzinnego, a jedna kodeksu wykroczeń.

Pierwszy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada, że nie trzeba będzie ograniczać praw rodzicielskich jednego z rodziców (np. przez przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem drugiemu rodzicowi), jeśli po rozwodzie nie porozumieją się oni między sobą w sprawie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi. Projekt ten został opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego.

Druga senacka nowelizacja Kodeksu rodzinnego przewiduje m.in., że kuratorem małoletnich w postępowaniach karnych będą mogli być nie tylko adwokaci lub radcy prawni, ale także - jeśli sprawa nie będzie zbyt skomplikowana - przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadający wyższe wykształcenie prawnicze. Wprowadzenie czynnika profesjonalnego ma sprzyjać wyjaśnieniu sprawy, a przede wszystkim dobru dziecka. Projekt senacki ma na celu wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych przez kuratorów, w tym małoletnich mających status pokrzywdzonych w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek z ich rodziców. Także i ta projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt dotyczący nowelizacji kodeksu wykroczeń, zakłada, że pomoc adwokata albo radcy prawnego ma przysługiwać nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach o wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających. Został on wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Izba zajmie się ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, powstałą na bazie projektu poselskiego. Projekt zakłada zmniejszenie ustawowe ograniczenia w dysponowaniu indywidualną kwotą mleczną. Nowe przepisy mają umożliwić lepsze wykorzystanie indywidualnych limitów i zminimalizować kary za nadprodukcję.

Porządek obrad zawiera ustawę o rybołówstwie morskim, wywodzącą się z projektu rządowego. Dostosowuje ona prawo krajowe do rozwiązań unijnych i zastępuje akt z 2004 r. Rozszerzona zostaje definicja rybołówstwa morskiego. Dotychczas był to połów organizmów morskich do celów zarobkowych. Obecnie czynności te mają zostać nazwane rybołówstwem komercyjnym, a szersze pojęcie rybołówstwa morskiego obejmie także połowy rekreacyjne, dokonywane dla celów naukowych lub szkoleniowych oraz  zarybianie. Połowy komercyjne będą mogły być prowadzone wyłącznie przez statki rybackie wpisane do rejestru, mające licencję i zezwolenie połowowe.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image