crop-0uQgk6ewM4nwOLN_700x295-0.png

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, nowelizacja ustaw o autostradach płatnych i funduszu kolejowym - to niektóre punkty dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej wynikających.

Zgodnie z umową odwróconego kredytu hipotecznego bank odda do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Natomiast kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami. Do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione będą banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, o których mowa w Prawie bankowym. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności nieruchomości lub którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Ponadto kredytobiorcą będzie mogła być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub osoba, której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Senat zajmie się też nowelizacją ustaw o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o Funduszu Kolejowym oraz o podatku akcyzowym.

Ustawa dotyczy podwyższenia opłaty paliwowej w celu zapewnienia dodatkowych wpływów Funduszu Kolejowego. Wynika to z potrzeby m.in.  zwiększenia możliwości finansowych niezbędnych do realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, utrzymania infrastruktury kolejowej oraz maksymalnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ustawie zaproponowano obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych, aby nie uległa zmianie cena tych paliw. Ustawa wprowadza rozwiązanie polegające na corocznym transferze środków z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego w wysokości 400 mln zł.

W porządku obrad jest też ustawa o ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, a także protokołu dot. przeciwdziałaniu czynom o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym, popełnionym przy użyciu systemów komputerowych.

Celem konwencji jest stworzenie jednolitych rozwiązań prawnych dla przeciwdziałania przestępczości w cyberprzestrzeni. Konwencja ustala katalog przestępstw komputerowych, wprowadza procedury dotyczące wykrywania i ścigania przestępczości komputerowej, określa też zasady współpracy międzynarodowej

Państwa, które ratyfikują konwencję zobowiązują się do wprowadzenia przepisów umożliwiających karanie za fałszowanie danych komputerowych, a także za oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem praw autorskich.

Konwencja zobowiązuje też do wprowadzenia przepisów dotyczących karania za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej za pośrednictwem sieci informatycznych. W związku z konwencją mają być stworzone krajowe ośrodki zapewniające pomoc w sprawach związanych z przestępczością komputerową, pracujące 24 godziny na dobę. W Polsce taką rolę ma pełnić Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. W dokumencie zapisano także możliwość dostępu do danych informatycznych znajdujących się na terytorium innego państwa.

W porządku obrad jest też informacja ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas posiedzenia odbędzie się też drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który dostosowuje prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt odwraca dotychczasową zasadę, zgodnie z którą funkcjonariusz niewykonujący zawodu medycznego był obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu w zamkniętym zakładzie karnym. Propozycja Senatu określa jednak wyjątki, które nadal będą wymagać obecności funkcjonariusza. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych niebezpiecznemu skazanemu lub sytuacji, gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego.

Senat zajmie się też projektem uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. "Jego życie było darem dla historii Polski, najpełniej wyrażonym słowami św. Pawła +Zło dobrem zwyciężaj+" - podkreślono w projekcie.

Senatorowie wysłuchają informacji o działalności: Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image