c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_201410_sejm2_biaoskrski.png

W środę rano rozpoczęło się trzydniowe posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2015 r. to główny punkt 77. posiedzenia Sejmu. Podczas trzydniowych obrad posłowie będą także pracować m.in. nad przepisami regulującymi normy jakościowe węgla trafiającego do polskiego odbiorcy. Izba zajmie się też projektami wprowadzającymi ulgi w PIT na trzecie i każde kolejne dziecko oraz procentowo-kwotową waloryzację emerytur i rent.

Pierwsze czytanie pojektu budżetu zaplanowano na osiem i pół godziny.

Zgodnie z projektem w przyszłym roku dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Resort finansów założył, że w przyszłym roku deficyt nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł.

Opracowując projekt MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc.

Według resortu finansów najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ta ma też umożliwić wykorzystanie pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni ją rozliczyć.

Istotne znaczenie po stronie wydatkowej budżetu będzie też miała zapowiedziana przez byłego premiera Donalda Tuska waloryzacja emerytur i rent o wskaźnik w wysokości 101,08 proc., wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł.

Rząd po raz kolejny zdecydował się natomiast na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej.

Do istotnych dla budżetu i podatników zmian zaliczono także nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r. z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.

Przewidziano także obniżenie stawek akcyzy od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg. Kierowcy nie zauważą jednak różnicy w cenach paliw na stacjach benzynowych, bowiem obniżenie akcyzy wiąże się z jednoczesnym podwyższeniem stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości.

Zgodnie z konstytucją parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące. Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od dnia przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Przedmiotem prac posłów będzie także rozpatrywany w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  To już kolejny projekt realizujący propozycje zawarte w exposé premier Kopacz. Projekt zwiększa o 20 proc. kwotę ulgi w podatku PIT na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponadto projekt przewiduje, że podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ulga na trzecie dziecko wzrasta z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie. Na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (jedno dziecko), 2.224,08 zł (dwoje dzieci), 4.224,12 zł (troje dzieci) i 6.924,12 zł (czworo dzieci).Zwrot nie będzie mógł przekroczyć sumy opłaconej przez nich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Rodzice jedynaków skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego: 56.000 dla podatników niepozostających w związku małżeńskim i 112.000 zł dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i objąć rozliczenia za 2014 r. Rząd przyjął projekt 30 września br. Projekt wpłynął do Sejmu 1 października 2014 r. 3 października 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu w pracach nad projektem upoważniono Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto Sejm będzie pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd proponuje jednorazową modyfikację zasad waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. Stanowi to realizację zapowiedzi premier Ewy Kopacz z exposé. Waloryzacja ma mieć charakter mieszany: procentowo-kwotowy. Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Najniższa emerytura i renta rodzinna po waloryzacji wyniesie 880,45 zł. Minimalna podwyżka rent z powodu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy wyniesie 27 zł – 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty waloryzacji. Osoby pobierające emeryturę częściową otrzymają co najmniej 18 zł więcej. Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyżka zostanie dokonana z urzędu. Projektowane zasady obejmą też emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. O 36 zł wzrosną ponadto świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ponadto projekt rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego o dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Rząd przyjął projekt 30 września 2014 r. Do laski marszałkowskiej wpłynął on 1 października 2014 r., a 3 października 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W drugim czytaniu posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych oraz świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Zgodnie z projektem, przed zastosowaniem środków ochrony osoba nią objęta będzie pisemnie zobowiązywała się do przestrzegania zasad i zaleceń. Ponadto do projektu wprowadzono tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Rząd przyjął projekt 15 lipca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 25 lipca 2014 r. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 27 sierpnia 2014 r. Projekt trafił do Komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które 1 października br. wprowadziły do ustawy poprawki doprecyzowujące i legislacyjne.

Izba będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to projekt kompleksowej regulacji, która ma zastąpić rozwiązania przyjęte w 1986 r. Zdaniem rządu większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne oraz postęp technologiczny. Proponowane zmiany mają umożliwić szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Najważniejszą zmianą jest elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozwiązanie to ma umożliwić wydawanie obywatelom papierowych odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC. Możliwe będzie ponadto uzyskanie odpisu w formie elektronicznej. Projekt liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników. Możliwość ta będzie co do zasady wiązała się z dodatkową opłatą. W przypadku zawierania małżeństwa poza USC z powodu szczególnych okoliczności (np. w razie zagrożenia życia lub podczas pozbawienia wolności), spisanie takiego aktu nie będzie dodatkowo płatne. Ponadto projekt zakłada m.in. wyodrębnienie tzw. rejestru uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa. Rząd przyjął projekt 15 lipca br. Projekt wpłynął do Sejmu 18 lipca br., a 21 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 24 lipca br. Potem projekt trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych. 24 września br. komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja m.in. uzupełniła projekt o zasady sprawowania nadzoru przez ministra spraw wewnętrznych nad wojewodami w zakresie spraw objętych ustawą. Uwzględniono też uwagi GIODO dotyczące nieujawniania dotychczasowych aktów w przypadku przysposobienia, uchylenia orzeczenia o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego oraz ustalenia, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna niż mąż matki dziecka. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Marek Wójcik.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt wprowadza kontrolę jakości m.in. węgla kamiennego przez Służbę Celną na granicy Polski, a w składach detalicznych – przez Inspekcję Handlową. Zgodnie z projektem, paliwa stałe tj. m.in. węgiel kamienny, brykiety powinny spełniać wymagania jakościowe, które określi w rozporządzeniu Minister Gospodarki. Dostawcy i importerzy węgla będą musieli posiadać certyfikaty jakości produktów zgodne z tym rozporządzeniem. Projekt wprowadza zakaz sprzedaży produktów niespełniających wymagań jakościowych. Za sprzedaż węgla niezgodnego z obowiązującymi normami będą grozić kary finansowe w wysokości od 50 tys. zł do 1 mln zł, a nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą do roku więzienia będą musieli liczyć się ci, którzy będą utrudniać kontrole Inspekcji Handlowej. Wnioskodawcy podkreślają, że projekt ma na celu wyeliminowanie z rynku węgla niskiej jakości. Projekt wpłynął do Sejmu 12 września 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 26 września br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Pierwsze czytanie odbyło się 1 października br. Komisja przyjęła projekt z poprawkami. Jedna z nich przewiduje, że paliwa niespełniające jakościowych wymogów będą mogły być wykorzystywane do celów naukowych. Komisja proponuje też m.in., aby nowelizacja objęła ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015. Zgodnie z tą propozycją możliwe będzie sfinansowanie likwidacji kopalni do końca 2014 r. z dotacji budżetowej. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Krzysztof Gadowski.

Według planu, w nocy ze środy na czwartek podczas drugiego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy śmieciowej zgłoszona ma być poprawka określająca maksymalne stawki, jakie gmina może nałożyć na mieszkańców za odbiór śmieci. Górny pułap opłat ma określać algorytm, według którego w br. maksymalna opłata za śmieci segregowane wyniosłaby 25,57 zł od osoby. Projekt jest odpowiedzią na najczęstsze problemy w stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgłaszane przez gminy, przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi i właścicieli nieruchomości. Projekt przewiduje m.in., że spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy nieruchomości wielolokalowych będą odpowiadać za ponoszenie opłat za odbiór odpadów i zebranie informacji niezbędnych do ich wyliczenia. Ponadto, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-i) będą miały stacjonarny charakter, co ma wykluczyć mobilne punkty (np. na ciężarówkach).Sprawozdawcą komisji będzie poseł Tadeusz Arkit.

W czwartek Sejm zajmie się z kolei projektem zmieniającym vacatio legis ustawy dotyczącej rajów podatkowych. Zgodnie z poselskim projektem przepisy, mające ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku. Inicjatywa związana jest z opóźnieniem publikacji ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych.

Kolejnym punktem porządku obrad będzie pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wydłuża ważność wydanych osobom niepełnosprawnym kart parkingowych do końca ważności tych dokumentów i nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Wcześniej termin utraty ważności kart był ustalony na 30 listopada 2014 r. Proponowana nowelizacja jest związana z wprowadzeniem nowych warunków otrzymywania kart parkingowych i zmiany ich wzorów. Projekt wpłynął do Sejmu 25 września 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 30 września 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi poseł Sławomir Piechota.

Tego dnia posłowie mają też zająć się wetem prezydenta do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Bronisław Komorowski w uchwalonej w czerwcu ustawie zakwestionował m.in. fakt, że to samorząd będzie miał prawo odrolniać grunty rolne klas I-III (do pow. 0,5 ha), a nie minister rolnictwa. Weto dzieli PO i PSL. Koalicyjny spór był m.in. powodem zdjęcia tego punktu z porządku obrad Sejmu na początku września.

wł/pap/sejm.gov.pl

foto: Krzysztof Białoskórski


bg Image