crop-a6ovvJ3KX374Le6_700x295-0.png

Ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej, a także ustawa, zachowująca dotychczasową osobowość prawną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - to niektóre punkty dwudniowego 61. posiedzenia Senatu.

To pierwsze posiedzenie izby po wakacyjnej przerwie. Na początku posiedzenia Senat przyjmie, wspólnie z parlamentem Węgier, uchwałę upamiętniającą 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora - bohaterów II wojny św., skazanych przez władze komunistyczne na zapomnienie. Obecny jest wiceszef Zgromadzenia Narodowego Węgier Janos Latorcai, który wygłosi przemówienie.

Senat zajmie się też ustawą o transgranicznej opiece zdrowotnej. Nowe przepisy zakładają, że pacjent, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów leczenia za granicą, musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu ma być rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia zgłosiło poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej UE do wejścia w życie ustawy.

Senatorowie będą także omawiać nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ma na celu zachowanie osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei poselska nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która też jest w porządku obrad, włącza Ministra Sprawiedliwości do kręgu podmiotów uprawnionych do wniesienia kasacji od prawomocnego orzeczenia w sprawie karnej.

Natomiast senacka inicjatywa nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza do kodeksu możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Senatorowie zajmą się także ratyfikacją traktatu o handlu bronią z 2013 r., wysłuchają sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2013 r. oraz informacji o działalności w ub. roku Krajowej Rady Sądownictwa.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawi sprawozdanie z rozpatrzonych w 2013 r. petycji, a minister zdrowia - informację o polityce lekowej państwa.

wł/pap


bg Image