crop-472kttRBIyxRh6K_700x295-0.png

Kompleksowa nowelizacja Kodeksu karnego, której głównym celem jest zmiana struktury orzekanych kar, to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, którymi będą zajmować się posłowie na 69. posiedzeniu Sejmu. Podczas trzydniowego posiedzenia Izba będzie pracować również m.in. nad projektem dotyczącym ochrony Znaku Polski Walczącej – kotwicy. W porządku obrad jest także np. projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy.

Pierwszy dzień 69. posiedzenia Sejmu rozpoczął się od ślubowań poselskich osób obejmujących mandaty po  posłach, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. Ślubowania złożyli m.in.: Aldona Janina Młyńczak, Beata Małgorzata Rusinowska, Jan Antoni Rzymełka, Andrzej Smirnow, Aleksander Sosna, Michał Stuligrosz.

Projekt rządowy, zawarty w druku nr 2393, to największa nowelizacja kodeksu karnego od jego przyjęcia w 1997 r. Zdaniem rządu zaproponowane rozwiązania zmierzają do gruntownej naprawy funkcjonowania systemu karnego. Głównym celem nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego jest zmiana struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie częstotliwości skazywania na karę więzienia w zawieszeniu. Zdaniem rządu zaproponowane kary będą bardziej odstraszające i dolegliwe, a zarazem bardziej proporcjonalne do popełnionego czynu. Zawieszona będzie mogła być wyłącznie kara więzienia nieprzekraczająca roku. Rząd skraca także okres próby - proponuje, by było to od roku do 3 lat. Projekt zakazuje ponadto orzekania warunkowego zawieszenia kary więzienia w przypadku nadzwyczajnego jej złagodzenia bądź w przypadku multirecydywistów. Wobec drobnych przestępców częściej miałaby być orzekana grzywna lub kara ograniczenia wolności. Wobec średniej przestępczości – zarówno kary wolnościowe, izolacyjne oraz mieszane. Natomiast wobec przestępców ciężkich, zawodowych, ma być możliwe orzekanie kar surowszych niż obecnie (podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 na 20 lat). W przypadku kary ograniczenia wolności projekt wydłuża do dwóch lat okres, na jaki będzie można ją orzekać oraz na nowo określa katalog obowiązków z nią związanych. Kara ta będzie mogła być łączona z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne oraz potrącaniem od 10 do 25 proc. wynagrodzenia na cel społecznie użyteczny. Ponadto sąd będzie mógł objąć skazanego na tę karę dozorem elektronicznym w wymiarze do 12 godzin dziennie przez okres nieprzekraczający roku. Projekt wprowadza nową instytucję kary mieszanej, w której przestępca będzie skazywany na krótką karę pozbawienia wolności (bezwzględną lub w zawieszeniu) a następnie będzie odbywać karę ograniczenia wolności do 2 lat. Projekt zmienia też przepisy dotyczące przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Możliwa ma być tzw. konfiskata rozszerzona, obejmująca także mienie, które sprawca już wprowadził do obrotu. Rząd proponuje ponadto zmianę w przepisach regulujących tzw. środki zabezpieczające. Będą one stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców niektórych przestępstw, którzy - ze wzglądu na zaburzenie sfery woli - stanowią zagrożenie społeczne. Rząd proponuje, by zasadnicza część reformy weszła w życie 1 lipca 2015 r. Rząd przyjął projekt 8 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2014 r. 20 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Sprawiedliwości.

Izba będzie pracować w pierwszym czytaniu nad komisyjnym projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ma na celu ograniczenie tzw. podziemia adopcyjnego. Reguluje kwestie instytucji „adopcji ze wskazaniem”, w której to  rodzic wskazuje przyszłego opiekuna  dla swojego dziecka. Wnioskodawcy proponują, by rodzice mogli wskazać osobę przysposabiającą wyłącznie z określonego kręgu osób. Mógłby to być jedynie krewny lub powinowaty rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Ponadto zgodnie z projektem wniosek do sądu opiekuńczego o przysposobienie będzie musiał być składany za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego. Ośrodek ten będzie w każdym przypadku sporządzał opinię o wniosku. Projekt wpłynął do Sejmu 14 marca 2014 r. z inicjatywy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 6 maja 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawi posłanka Magdalena Kochan.

W porządku dziennym posiedzenia  przewidziane jest także rozpatrzenie w pierwszym czytaniu rządowej propozycji nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy PE i Rady 2009/41/WE regulującej zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne. W projekcie pojawiają się nowe pojęcia. Chodzi przede wszystkim o mikroorganizmy, mikroorganizmy genetycznie modyfikowane (GMM) i zamknięte użycie GMM. Pojawia się też definicja zakładu inżynierii genetycznej i obowiązek prowadzenia rejestru tych jednostek. Projekt wprowadza ponadto Rejestr Zamkniętego Użycia GMM. Jednocześnie uszczegóławia i rozszerza zakres informacji, które w tym rejestrze będą zamieszczane i bezpłatnie udostępniane. Rejestr będzie prowadził minister środowiska. Jednocześnie w projekcie doprecyzowano wymagania, jakie muszą spełnić wnioskujący o zezwolenie na zamknięte użycie organizmów i mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz oceny zagrożenia, a także planu na wypadek awarii. Wymagania te będą różne dla każdej z czterech kategorii GMM i GMO. Podział na kategorie odzwierciedla stopień zagrożenia dla ludzi i środowiska. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. 15 maja 2014 r. wpłynął do Sejmu. 20 maja projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Propozycje zmian uzasadni Minister Środowiska.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw to kolejny punkt 69. posiedzenia Sejmu. Projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów: gazem ziemnym (w tym  łupkowym) oraz ropą naftową. Zdaniem rządu nowe regulacje ułatwią i przyspieszą prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego (w tym łupkowego). Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. Projekt wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Obecnie na każdą z tych faz działalności potrzebna jest odrębna. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie mogła być przyznana bez przetargu, jeśli wcześniej w drodze przetargu nie udało się wyłonić podmiotu, który otrzyma koncesję. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Projekt przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się  poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Projekt daje przedsiębiorcom m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli m.in. wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia. W projekcie przewidziano także ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Projekt wprowadza nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów: gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wpływów będą korzystały także powiaty i województwa. W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, przewidziano wzmocnienie uprawnień kontrolnych organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Zaproponowano również monitorowanie przez ministra środowiska wykonywania koncesji. Rząd przyjął projekt 11 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2014 r. 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 7 maja 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. 28 maja br. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja m.in. doprecyzowała wysokość zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji. Nie będzie ono mogło przekroczyć równowartości 20 proc. wysokości kosztów prac geologicznych. Sprawozdanie Komisji przedstawi poseł Andrzej Czerwiński.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Projekt wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Proponowane zmiany przede wszystkim zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone. Projekt tworzy też podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK). PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Dodatkowo w projekcie uporządkowano przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i jej rekultywacji. Doprecyzowano przepisy regulujące dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określające sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Ponadto, niezależnie od wymagań dyrektywy IED, do projektu wprowadzono zmiany redukujące zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. Projekt zmienia też przepisy, które dotyczą zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, polityki ekologicznej państwa oraz programu monitorowania emisji lotnych związków organicznych. Rząd przyjął projekt 14 stycznia 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 14 lutego 2014 r., a 20 lutego 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się 14 marca 2014 r. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej. 27 maja 2014 r. komisje wniosły o przyjęcie projektu z poprawkami głównie o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Tadeusz Arkit.

Posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekt ma na celu objęcie ochroną prawną Znaku Polski Walczącej – Kotwicy. Działania te mają pozwolić na zachowanie historycznej wartości i patriotycznego charakteru tego Znaku. Projektowane przepisy mają go też ochronić przed wykorzystywaniem niezgodnie z wartościami, których jest symbolem. Projekt wprowadza ochronę Znaku poprzez ustanowienie go dobrem ogólnonarodowym podlegającym ochronie prawnej na zasadach przewidzianych dla dóbr osobistych. Działania, których celem jest ochrona Znaku, mają być obowiązkiem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanym z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zgodnie z projektem, do zadań Rady ma należeć czuwanie nad ochroną Znaku oraz inicjowanie i koordynacja działań związanych z jego upamiętnieniem. Projekt wpłynął do Sejmu 20 czerwca 2013 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PO i PSL. Był odpowiedzią na postulaty m.in. Związku Powstańców Warszawskich. 21 czerwca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 9 lipca 2013 r., a następnie powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała projekt. W przyjętym 29 maja 2014 r. sprawozdaniu komisja proponuje przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zmieniła tytuł projektowanej ustawy na ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Komisja proponuje uznanie tego symbolu walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej za dobro ogólnonarodowe i objęcie go ochroną należną historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja proponuje też, żeby otaczanie Znaku czcią i szacunkiem było prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Komisja odstąpiła od powierzania konkretnych zadań szefowi resortu kultury i Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W projekcie znalazł się także przepis, przewidujący karę grzywny za publiczne znieważanie Znaku. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Izba zajmie się także w drugim czytaniu poselską propozycją nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem proponowanej nowelizacji jest zniesienie stażu referendarskiego w ramach aplikacji sędziowskiej. Konsekwencją tej zmiany jest skrócenie z 48 do 30 miesięcy aplikacji sędziowskiej. Obecnie aplikacja trwa 48 miesięcy – przez pierwsze 30 miesięcy są to zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki. Kolejne półtora roku to staż na stanowisku referendarza sądowego. Po wejściu w życie proponowanych rozwiązań na stanowisko sędziego sądu rejonowego będzie mogła być powołana osoba, która m.in. ukończyła aplikację sędziowską w KSSiP oraz przez co najmniej 18 miesięcy pracowała na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. W projekcie znalazł się przepis przejściowy, zgodnie z którym do aplikantów sędziowskich, którzy zdali egzamin sędziowski w 2013 r. będą stosowane przepisy dotychczasowe. Projekt wpłynął do Sejmu 13 września 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 11 grudnia 2013 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pierwsze czytanie odbyło się 19 lutego 2014 r. Komisja skierowała projekt do podkomisji nadzwyczajnej, która 7 maja 2014 r. przyjęła go z poprawkami. Przyjęcie projektu z poprawkami potwierdziła 28 maja 2014 r. komisja. Komisja zaproponowała m.in., by aplikant pobierający w czasie aplikacji stypendium nie miał obowiązku jego zwracania w przypadku, gdy nie udało mu się – mimo udokumentowanych prób - podjąć zatrudnienia na stanowisku sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Elżbieta Achinger.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy i biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Projekt wdraża część przepisów dyrektywy 2009/30/WE, dotyczącej specyfikacji benzyn i oleju napędowego oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Proponowana nowelizacja wprowadza obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej wykorzystywanych w transporcie. W tym celu ustanawia tzw. Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), który do 2020 r. ma wynieść 6 proc. (w stosunku do poziomu z 2010 r.), oraz określa zasady monitorowania emisji. Wykonanie NCR ma nadzorować Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto projekt podnosi z 5 do 10 proc. dopuszczalną zawartość biokomponentów w benzynach silnikowych. Z uwagi na nieprzystosowanie części samochodów do tankowania paliwa zawierającego do 10 proc. biokomponentów (tzw. benzyny E10) projekt przewiduje okres przejściowy. Do 2020 r. stacje benzynowe będą musiały prowadzić również sprzedaż paliwa z 5-proc. dodatkiem etanolu oznaczonego symbolem E5. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, za niespełnienie tego obowiązku będzie groziła kara w wysokości 10 proc. przychodu uzyskanego w okresie 30 dni przed rozpoczęciem kontroli przez Inspekcję Handlową. Projekt zakłada też, że stacje benzynowe będą zobowiązane do oznakowania dystrybutorów na paliwo E10. Chodzi o informacje o zawartości bioetanolu oraz możliwości użycia tego typu paliwa w samochodach. Za brak takich danych będzie groziła kara w wysokości 5 tys. zł. Rząd przyjął projekt 21 listopada 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 17 stycznia 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 2 kwietnia 2014 r. w Komisji Gospodarki, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 29 maja 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. zasad działalności jednostek certyfikujących jakość biokomponentów między 1 stycznia 2015 r. a 31 grudnia 2016 r. Sprawozdawcą komisji będzie poseł Krzysztof Gadowski.

Izba zajmie się także w pierwszym czytaniu pilnym rządowym projektem ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje, że czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obecnie na mocy nowelizacji, która obowiązuje od 2012 r., czas pracy tych osób wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Mogą one wprawdzie pracować krócej, ale muszą uzyskać zaświadczenie od lekarza, uzasadniające konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Po wejściu w życie proponowanej przez rząd nowelizacji niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym będą pracować krócej bez konieczności przedstawiania wymaganego obecnie zaświadczenia. Propozycja rządu wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2013 r. Rząd przyjął projekt 27 maja 2014 r. 30 maja br. projekt trafił do Sejmu. 3 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Do reprezentowania rządu w pracach nad tym projektem został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Posłowie zajmą się w pierwszym czytaniu także rządową propozycją ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Ten typ kredytu polega na tym, że instytucja finansowa np. bank wypłaci klientowi jednorazowo lub w ratach pieniądze, których zwrot nastąpi dopiero po śmierci klienta. Zabezpieczeniem dla wypłaconych środków będzie hipoteka ustanowiona na domu, mieszkaniu albo prawie do nieruchomości. Projekt powstał z myślą o osobach starszych, które dzięki proponowanym rozwiązaniom zyskałyby pieniądze na bieżące potrzeby i poprawę standardu życia. Nie wprowadza jednak limitu wieku. Zgodnie z projektem kredytobiorca pozostanie właścicielem, wieczystym użytkownikiem lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci. Kwota odwróconego kredytu hipotecznego będzie ustalana na podstawie rynkowej wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Kredyt będzie udzielany w walucie, w której kredytobiorca otrzymuje większość swoich dochodów. Pozwoli to uniknąć ryzyka walutowego. Zwrot kredytu stanie się wymagalny po upływie 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. W tym czasie spadkobiercy będą mogli dopełnić wszystkich formalności spadkowych, a także spłacić kredyt i zachować prawo do lokalu. W przypadku kiedy kwota wypłaconego kredytu będzie mniejsza niż wartość nieruchomości bank będzie zwracał różnicę spadkobiercom kredytobiorcy. W projekcie znalazł się także szereg mechanizmów zabezpieczających interesy klientów, wśród których są np.: prawo do wcześniejszej bezpłatnej spłaty kredytu, możliwość odstąpienia od umowy przez kredytobiorcę i ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Rząd przyjął projekt 29 kwietnia 2014 r. 12 maja 2014 r. dokument wpłynął do Sejmu. 20 maja br. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. Propozycje zmian uzasadni Minister Finansów.

Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt tworzy ramy prawne dla realizacji umowy partnerstwa. Nowelizacja ma m.in. umożliwić wdrożenie programów dotyczących polityki spójności w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zmiany są związane z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do zmienionych regulacji unijnych. Projekt tworzy też zasady umożliwiające realizację w Polsce unijnej polityki spójności. Projekt określa zarówno mechanizmy, jak i system instytucjonalny realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W projekcie znalazły się m.in. zasady wyboru projektów i procedura odwoławcza związana z realizacją programów operacyjnych oraz nowe instrumenty realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego. Projekt wprowadza ponadto m.in. tzw. politykę e-Cohesion, czyli nowe podejście do informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów i związanych z tym wymogów zapewnienia przez państwo członkowskie elektronicznej wymiany informacji z korzystającymi z funduszy polityki spójności. W propozycji rządowej zostały ponadto określone zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych oraz projektów. Rząd przyjął projekt 8 maja 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 2 czerwca 2014 r. 4 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Ponadto Izba przeprowadzi trzecie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt upraszcza sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z projektem możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Zgodnie z projektem jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro. Rząd przyjął projekt 3 marca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 20 marca 2014 r. 25 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 3 kwietnia 2014 r., a 7 maja 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami m.in. rozszerzającymi katalog mikropodmiotów o Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  28 maja 2014 r. odbyło się drugie czytanie projektu.

W bloku głosowań w ostatnim dniu posiedzenia Sejm rozpatrzy też w trzecim czytaniu  rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Projekt zrównuje zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska oraz czasu służby żołnierzy zawodowych w polskich kontyngentach wojskowych za granicą w strefie działań wojennych. Żołnierze kontyngentów nie są obecnie objęci podstawowymi normami czasu pracy, co jest zgodne z prawem europejskim. Po zmianach pracownicy i żołnierze, wykonujący zadania wspólnie i w takich samych warunkach, będą traktowani jednakowo - ich czas pracy i służby będzie określany zadaniami służbowymi. To oznacza wyłączenie cywilnych pracowników wojska spod działania przepisów Kodeksu pracy. Nowe regulacje wprowadzają odmienne od Kodeksu pracy normy w celu zapewnienia pracownikom cywilnym odpowiednich wymiarów wypoczynku, z wyjątkiem sytuacji związanych m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostce wojskowej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Nie będą jednak naliczane nadgodziny. Według rządu zmiany są konieczne, ponieważ w przypadku pracowników cywilnych na misji trudno rozdzielić czas pracy od czasu wolnego. Rząd przypomina, że wyjazd pracowników cywilnych na misje jest dobrowolny i są oni świadomi ekstremalnych warunków pracy. Rekompensatą za nie jest wyższe wynagrodzenie obejmujące dodatki: wojenny (zwiększony) i zagraniczny, ustalone za czas udziału w kontyngencie, a nie np. w relacji do godzin faktycznej pracy. Rząd przyjął projekt 4 lutego 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 lutego 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 13 marca 2014 r. w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisje przyjęły projekt 7 maja 2014 r. postulując m.in., aby w przypadku pracowników cywilnych okres rozliczeniowy był określany od rozpoczęcia pracy w strefie działań wojennych, a nie od dnia zatrudnienia, co proponował pierwotnie wnioskodawca. Drugie czytanie projektu odbyło się 28 maja 2014 r. W dyskusji złożono wniosek o jego odrzucenie w całości.

W trzecim czytaniu Sejm rozpatrzy poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który m.in. wprowadza ułatwienia dla wyborców. Projekt rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców. Obecnie taką możliwość mają tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Zainteresowani tą formą oddania głosu będą musieli tylko z wyprzedzeniem zgłosić to w gminie.  Projekt zakłada także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o skrócenie z 14 do 5 dni przed wyborami terminu na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez niepełnosprawnego lokalu. To także umożliwienie wyboru lokalu do głosowania spośród wszystkich lokali na obszarze gminy, a nie tylko spośród tych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wśród proponowanych udogodnień jest też zwiększenie liczby lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych do 2/5. Wnioskodawcy proponują także m.in. zmiany w zakresie finansowania komitetów wyborczych i ich rozliczania. Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła przyjąć sprawozdanie finansowe z zastrzeżeniami, jeśli suma zakwestionowanych środków nie przekroczy 1 proc. ogółu przychodów komitetu. Obecnie w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości następuje odrzucenie tego dokumentu. Projekt wpłynął do Sejmu 8 sierpnia 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 23 października 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 23 kwietnia 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. wyłączenia z głosowania korespondencyjnego wyborów samorządowych. Komisja zaproponowała też rozwiązania ułatwiające korzystanie z głosowania korespondencyjnego. Pakiet wyborczy (m.in. kartę do głosowania i kopertę zwrotną) wyborca będzie mógł odebrać w urzędzie gminy, albo zostanie on przesłany bezpośrednio do jego domu. Na etapie komisyjnym zmieniono też wymaganą liczbę lokali wyborczych na terenie gminy dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Powinna ona wynosić co najmniej: 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie do końca 2014 r. , do końca 2015 r. – 1/3 wszystkich lokali, a do 31 grudnia 2016 r. – 2/5 wszystkich lokali. Od 1 stycznia 2017 r. ma ich być co najmniej połowa. 28 maja 2014 r. odbyło się drugie czytanie projektu, w trakcie którego zgłoszono poprawki dotyczące głównie rezygnacji z głosowania korespondencyjnego. 29 maja 2014 r. komisja zarekomendowała ich odrzucenie. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Robert Kropiwnicki.

wł/sejm.gov.pl


bg Image