crop-0UQOsqW478X7Uo7_700x295-0.png

21 maja 2014 r. rozpoczęło się 54. posiedzenie Senatu. Minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłego w tym tygodniu senatora Henryka Górskiego. Senatorowie wysłuchają informacji Ireny Lipowicz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przedstawi informację o skutkach ustawy z 8 listopada 2013 r. nowelizującej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Senatorowie mają zająć się w środę m.in. nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którą zajmą się senatorowie, zakłada m.in., że przedsiębiorca sam będzie mógł się zwrócić do UOKiK o dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu antymonopolowym. Będzie wówczas mógł liczyć na 10-proc. obniżkę kary. Dobrowolne poddanie się karze oznaczałoby, że firma nie będzie mogła składać odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji UOKiK o ukaraniu. Przedsiębiorca będzie mógł jednak odstąpić od procedury dobrowolnego poddania się karze na każdym jej etapie. Ponadto nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, by za ograniczanie konkurencji na rynku odpowiadali, oprócz firm jako takich, także ich szefowie. Maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych miałaby wynosić 2 mln zł. Prawo do nakładania na "osobę zarządzającą" kary za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad konkurencji - miałby prezes UOKiK.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o zapasach paliw. Zakłada ona, że zapasy ropy i paliw, w tym gazu LPG, mają odpowiadać ich 90-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi.W związku ze zmianą sposobu obliczania zapasów trzeba będzie do końca 2017 r. znacząco podnieść zapasy LPG - o wolumen odpowiadający 46-dniowemu przywozowi. Tworzenie tej rezerwy Agencja Rezerw Materiałowych sfinansuje z oddzielnej dla płynnego gazu opłaty zapasowej, której przełożenie na cenę detaliczną rząd oszacował na 5-6 groszy na litrze LPG.

Senat omówi też nowelizację ustawy o terminalu LNG, rozszerzającą listę inwestycji w infrastrukturę gazową, budowanych z uproszczeniem procedur administracyjnych. Chodzi o trzy połączenia z sąsiednimi państwami, 10 dużych gazociągów i magazyny gazu.

W porządku zaplanowanego na dwa dni posiedzenia Senatu jest też nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Ma ona umożliwić kontynuowanie rządowego programu na rzecz społeczności Romów. Poprzedni taki program skończył się w 2013 roku.

Ponadto przeprowadzone ma zostać drugie czytanie przygotowanego w Senacie projektu nowelizacji ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Senatorowie chcą do listy osób objętych przepisami ustawy dodać wszystkich tych, którzy w latach 1982-83 byli brani do wojska pod pozorem realizacji powszechnego obowiązku obrony. Tak naprawdę była to bowiem - uważają inicjatorzy projektu - forma represji za ich zaangażowanie w Solidarności. Projektowane przepisy mogą dotyczyć ok. 1600 działaczy zdelegalizowanej w stanie wojennym Solidarności. Osoby te odbywały przymusową służbę wojskową w kilku obozach, przeznaczonych specjalnie dla nich - w Chełmnie nad Wisłą, Czerwonym Borze k. Łomży, Trzebiatowie, Unieściu, Budowie, Dęblinie i Czarnym.

W porządku znajduje się ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której projekt przygotowali posłowie. Jej celem jest przywrócenie stawek pomniejszenia stanowiących 95% i 90% kwoty nabycia lokalu przysługujących przy wykupie lokali mieszkalnych z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ustawa  ma w założeniu skutkować zwiększeniem jej przychodów ze sprzedaży lokali.

Również w Senacie powstał projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, którego drugie czytanie ma odbyć się w tym tygodniu. Dostosowuje on prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przewiduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym.
Odpowiedzią na orzeczenie TK jest też senacki projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Wprowadza prawo do odwoływania się do sądów powszechnych dla tych, którzy są stronami w ramach postępowań przed organami dyscyplinarnymi weterynarzy.

Kolejna inicjatywa ustawodawcza Senatu, będąca skutkiem orzeczenia TK, to projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada on m.in., że osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, będzie korzystać ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa. Projekt wprowadza także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza, zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Senatorowie wysłuchają także informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za 2013 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Źródło: wł/pap/senat.gov

bg Image