Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/7foBpTIE64TSEa6.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/7foBpTIE64TSEa6.png'
7foBpTIE64TSEa6.png
Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Wysłuchają też informacji o szczycie klimatycznym.

Ustawa o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym budzi liczne kontrowersje wśród prawników i lekarzy. Resort sprawiedliwości podkreśla, że przepisy mają dać możliwość wysłania na terapię osób, które odbyły karę, lecz zachodzi obawa, że znów popełnią przestępstwo. Aby uniknąć zarzutu niekonstytucyjności (podwójnego karania za ten sam czyn), decyzję o skierowaniu do ośrodka zamkniętego powiązano nie z kończącym się wyrokiem, ale z aktualnymi cechami osobowości sprawcy. W ustawie przewiduje się utworzenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania terapeutycznego takich osób, oraz możliwość orzeczenia nadzoru prewencyjnego sprawowanego przez policję. Zaproponowane rozwiązanie ma umożliwić monitorowanie zachowania osób stwarzających zagrożenie, które po odbyciu kary będą przebywać na wolności. Postępowanie w sprawie umieszczenia danej osoby w ośrodku zamkniętym byłoby wszczęte na wniosek dyrektora zakładu karnego, gdy konieczność taką wskażą opinie psychiatryczne i psychologiczne. Przed wydaniem decyzji sąd musiałby poznać opinię o sprawcy dwóch biegłych psychiatrów, a w niektórych wypadkach także psychologa i seksuologa.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Daje ona Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zagrożeń rynku finansowego, ujednolicenia legalnych definicji z zakresu prawa bankowego, a także zharmonizowania kryteriów badania zdolności kredytowej stosowanych przez banki oraz kredytodawców niebankowych. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu podmiotów, którym banki mają obowiązek udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Senatorowie będą też pracować nad nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu wśród nich chorób zakaźnych. Nowelizacja dostosowuje standardy polskie do unijnych w kwestiach dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto zaproponowane zmiany mają zagwarantować wdrożenie niektórych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych, wymogów w zakresie zdrowia zwierząt.

Senatorowie wysłuchają też informacji ministra środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie. Szczyt klimatyczny, który rozpoczął się w poniedziałek, potrwa do 22 listopada. Delegaci zastanawiać się mają m.in. nad tym, jak ma być w przyszłości finansowana polityka klimatyczna.

wł/pap/senat.gov.pl


bg Image