Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/WA7545I6c748oxo.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/WA7545I6c748oxo.png'
WA7545I6c748oxo.png
Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniem komisji z projektów ustaw o ogrodach działkowych, zmianami w kodeksie wyborczym oraz projektem nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej.
Izba będzie pracować nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który powstał w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na podstawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także poselskich projektów ustaw o ogrodach działkowych oraz nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dotychczasowych pracach jednym z najpoważniejszych problemów była kwestia uwłaszczenia działkowców. W ubiegły piątek z przedstawicielami działkowców spotkał się premier Donald Tusk. Po spotkaniu ogłoszono, że doszło do kompromisu i kwestia uwłaszczenia uregulowana zostanie w odrębnej ustawie. Według premiera jest szansa, iż projekt ustawy ratujący ogrody działkowe będzie kompromisowy i satysfakcjonujący wszystkie strony.

Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt przywraca ulgę podatkową dla osób z III grupy podatkowej, tj. dalekich krewnych i osób niespokrewnionych, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu odziedziczyły po takiej osobie dom lub mieszkanie. Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej.

Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 będzie kolejnym punktem porządku posiedzenia Sejmu. Projekt przewiduje, że w 2014 r. będą utrzymane zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, obowiązujące w latach 2012-2013. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych (ustalonych dla celów podatku rolnego) składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę będzie opłacał rolnik. Przez rolnika będą opłacane także składki za domowników, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. Składki zdrowotne mają być opłacane przez rolników w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Rozpatrywany będzie też rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej. Projekt przedłuża funkcjonowanie starego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o 3 lata (tj. do 1 marca 2017 r.) i umożliwia wykorzystywanie danych gromadzonych w tym systemie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między samorządy w latach 2014-2016. Od stycznia 2013 r. dane identyfikacyjne ucznia i nauczyciela zapisywane są w nowym SIO po wcześniejszym sprawdzeniu ich zgodności z danymi w rejestrze PESEL. Działanie nowego systemu pokazało, że część danych w nim zgromadzonych jest nieprawidłowa. W związku z tym projekt przewiduje, że przez 3 lata będą działały dwa systemy, tj. stary i nowy.

Posłowie zajmą się poselskim projektem nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt wydłuża o rok, czyli do 31 grudnia 2014 r., ważność wpisów w Rejestrze Handlowym, który był poprzednikiem funkcjonującego od 1 stycznia 2001 r. Krajowego Rejestru Sądowego. Do końca 2014 r. będzie ponadto możliwe posługiwanie się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tego rejestru. Podstawowym skutkiem przyjęcia proponowanej zmiany będzie przesunięcie terminu utraty osobowości prawnej przez spółki, które do tego dnia nie zostaną przerejestrowane do KRS. Dotyczy to także innych osób prawnych podlegających wpisowi do KRS.

Przedmiotem prac Sejmu będzie także poselski projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie przepisów pozwalających na składanie drogą elektroniczną wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz otrzymywanie w ten sposób danych z tego rejestru. Proponowana nowelizacja jest związana ze stanem przygotowania systemu umożliwiającego dostęp elektroniczny do KRK, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W porządku obrad 54. posiedzenia Sejmu jest również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza rozwiązania, które pozwolą na jak najszybsze i efektywne wykorzystanie środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tym celu rząd proponuje m.in. wprowadzenie umowy partnerstwa oraz programów służących jej realizacji.

Sejm zapozna się także z przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem: „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, który zastąpi przyjętą w 2006 r. strategię na lata 2007-2015. Istotą nowego dokumentu jest wykorzystanie gospodarczego i społecznego potencjału Polski oraz możliwości instytucjonalnych dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz poprawy życia jego mieszkańców.

Posłowie zajmą się także w czwartek senackimi poprawkami do ustawy dotyczącej izolacji groźnych zabójców już po odbyciu przez nich kary. Najważniejsza z nich ogranicza grupę więźniów podlegających pod te przepisy do tych, którzy odbywają karę w tzw. systemie terapeutycznym. Pozostałe poprawki Senatu m.in. doprecyzowują zasady postępowania przed sądem w sprawach dotyczących umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (ma on powstać na mocy tej ustawy), a także uściślają warunki stosowania w nim przymusu bezpośredniego.

wł/pap/sejm.gov.pl

bg Image