Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/6XIXY4D848LnoH4.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/6XIXY4D848LnoH4.png'
6XIXY4D848LnoH4.png
Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie na którym rozpatrzony będzie rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym. Izba zajmie się też propozycją określenia w ustawie o systemie oświaty zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Izba zajmie się także przepisami nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Posłowie wysłuchają również informacji rządu o podejmowanych w 2012 r. działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W nie, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować. Na dyskusję w tej sprawie zaplanowano pięć godzin. Jeśli w czasie debaty padnie wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, około godz. 18 odbędzie się głosowanie w tej sprawie - zapowiedziała na briefingu prasowym marszałek Ewa Kopacz. Zaplanowano, że wszystkie trzy czytania projektu zmian w OFE, czyli również głosowanie nad jego uchwaleniem, odbędą się na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Na początku posiedzenia Sejm przyjął przez aklamację wypracowany wspólnie projekt uchwały dotyczący sytuacji na Ukrainie. W uchwale Sejm wyraża głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem się sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie po jednostronnym zawieszeniu przez władze negocjacji umowy stowarzyszeniowej z UE. Sejm w uchwale stanowczo potępił też nieuzasadnione użycie siły wobec uczestników i obserwatorów organizowanych w ostatnich dniach protestów przeciwko tej decyzji.

Sejm rozpatrzy też trzy projekty uchwał w sprawie ustanowienia roku 2014 - rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego i św. Jana z Dukli.

Sejm przeprowadzi również drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych. Głównym celem projektu jest określenie w ustawie jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Ponadto Izba zapozna się z Informacją rządu o działaniach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. Karta wyznacza standardy dla instytucji publicznych i niepublicznych związane z aktywnością w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostępu do leczenia, edukacji, zabezpieczenia społecznego, udziału w życiu społecznym oraz zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Informacja podsumowuje realizację w 2012 r. praw osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem prac Sejmu będzie także rozpatrywany w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kolejny etap informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej. Propozycje rządu wpisują się w proces wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczącej rozpowszechnienia do 2015 r. usług z zakresu e-administracji.

Sejm przeprowadzi także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych. Projekt zawiera m.in. propozycję uzależnienia wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Oferowana pomoc ma być dostosowana do możliwości bezrobotnego. Nowelizacja wprowadza też nowe rozwiązania, które mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i powrotu do zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i środki z tworzonego nowelizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image