Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/QXp381W1SZjncPp.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/QXp381W1SZjncPp.png'
QXp381W1SZjncPp.png
W środę Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się między innymi projektem nowelizacji Kodeksu pracy i projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Posłowie rozpatrzą również poprawki do projektu budżetu na 2014 rok, czy poprawki Senatu do ustawy o cudzoziemcach. Ponadto minister spraw zagranicznych przedstawi posłom informację nt. szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2014 r. będzie jednym z najważniejszych punktów porządku 56. posiedzenia Sejmu. Sprawozdanie komisji przedstawi Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poseł Dariusz Rosati.

W drugim czytaniu Izba rozpatrzy poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt zezwala na pracę w niedziele i święta, wykonywaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej - m.in. poczty elektronicznej. Chodzi o pracę na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa, wynikającą z różnic w dniach wolnych od pracy występujących w różnych krajach. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców, u których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące miejsca pracy w sektorze usług finansowych, których jest ok. 200 tys. Zmiana przepisów ma też wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy.

Sejm będzie pracować także w drugim czytaniu nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt 1 grudnia 1986 r. EUMETSAT została powołana w 1986 r. i zajmuje się budową oraz obsługą europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych.

Rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie ustawy o cudzoziemcach to kolejny punkt 56. posiedzenia Sejmu. Ustawa kompleksowo reguluje kwestie pobytu cudzoziemców w Polsce. Upraszcza obowiązujące przepisy oraz niektóre procedury, szczególnie z myślą o cudzoziemcach przebywających już w Polsce, którzy nie naruszają prawa polskiego, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a ich pobyt nie wiąże się z obciążeniami dla systemu pomocy społecznej.

Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt wydłuża termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku.

W pierwszym czytaniu Izba zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2013/1/UE w odniesieniu do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mieszkających w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Dyrektywa ta zniosła wymóg przedkładania przez osoby chcące kandydować do PE zaświadczenia potwierdzonego przez właściwy organ państwa, którego są obywatelami, że nie są oni pozbawieni biernego prawa wyborczego.

Sejm planuje też rozpatrzenie wielu ewentualnych poprawek senackich m.in. do nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013, do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, czy do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Planowane jest też rozpatrzenie stanowiska Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak i rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

W czwartek natomiast MSZ ma przedstawić posłom informację na temat przebiegu i rezultatów listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image